131331 สถาบันทางการเงิน  
Financial Institutions
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131331 สถาบันทางการเงิน (Financial Institutions)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สิตาภา  บัวเกษ
วิชาพื้นฐาน 132111
คำอธิบายรายวิชา     การจัดการงานของสถาบันการเงินชนิดต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงองค์การและการดำเนินงานของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จัดแยกตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ ธนาคารประเภทต่าง ๆ เงินทุนระหว่างประเทศ ประเภทบริษัท ตลาดหุ้น และสมาคมต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น
วัตถุประสงค์     1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบการเงิน
    2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ บทบาท และความสำคัญของตลาดการเงิน
    3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ บทบาท และความสำคัญของเครื่องมือทางการเงิน
    4. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ บทบาท การดำเนินงาน และความสำคัญของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.
    หมู่ 850 วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 19.30 น.
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     สิตาภา บัวเกษ. 2551. ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศสาตร์
เกณฑ์การวัดผล     1. การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น ร้อยละ 20
    2. การสอบ ร้อยละ 80
    - การสอบกลางภาค (ร้อยละ 40)
    - การสอบปลายภาค (ร้อยละ 40)
    
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     ตามตารางเวลาหน้าห้องพักอาจารย์
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตไม่ควรเข้าห้องสายเกินกว่า 15 นาที
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    4. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะถูกหักคะแนนครั้งละ 2 คะแนน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top