131331 สถาบันทางการเงิน  
Financial Institutions
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131331 สถาบันทางการเงิน (Financial Institutions)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สิตาภา  บัวเกษ
วิชาพื้นฐาน 132111
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????? ? ?????????????????? ???????????? ???????? ??????????? ? ?????????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????? ??????????????????????
    2. ???????????????? ??????????????????? ????? ????????????????????????
    3. ???????????????? ??????????????????? ????? ???????????????????????????????
    4. ???????????????? ??????????????????? ????? ??????????? ?????????????????????????????????? ?
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ??????????? ???? 13.00 – 16.00 ?.
    ???? 850 ??????????? ???? 16.30 – 19.30 ?.
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ?????? ??????. 2551. ?????????? ??????????????. ??????? : ??????????????????????
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????????????/????????????? ?????? 20
    2. ?????? ?????? 80
    - ???????????? (?????? 40)
    - ????????????? (?????? 40)
    
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????????????????????????
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ???????????????????????????? 36 ??????
    2. ????????????????????????????? 15 ????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    4. ???????????????????????????????????????????? 2 ?????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top