131316 การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ  
Business Asset Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131316 การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ (Business Asset Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สิตาภา  บัวเกษ
วิชาพื้นฐาน 01131211
คำอธิบายรายวิชา     เทคนิคและวิธีการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตัวแบบต่าง ๆ ของการจัดการเงินสด เงินลงทุน ระยะสั้น ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ ปัจจัยและทฤษฎีในการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ ภายใต้ภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ หลักทรัพย์ และธุรกิจ
    2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการลงทุนต่าง ๆ ของธุรกิจ
    3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนและบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยเงินสด ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Brealey, R. A., S. C. Myers and F. Allen. 2006. Corporate Finance. (8th ed.). McGraw-Hill.
เกณฑ์การวัดผล     1. การสอบ ร้อยละ 90
    - การสอบกลางภาค (ร้อยละ 45)
    - การสอบปลายภาค (ร้อยละ 45)
    2. งานมอบหมาย ร้อยละ 10
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     ตามตารางสอนหน้าห้องพักอาจารย์
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตไม่ควรเข้าห้องสายเกินกว่า 15 นาที
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    4. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะถูกหักคะแนนครั้งละ 2 คะแนน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top