131316 การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ  
Business Asset Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131316 การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ (Business Asset Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สิตาภา  บัวเกษ
วิชาพื้นฐาน 01131211
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ? ???????????????? ??????? ???????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????? ????????????????????????????????????? ?????????? ?????????
    2. ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ? ????????
    3. ???????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????? ???????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Brealey, R. A., S. C. Myers and F. Allen. 2006. Corporate Finance. (8th ed.). McGraw-Hill.
เกณฑ์การวัดผล     1. ?????? ?????? 90
    - ???????????? (?????? 45)
    - ????????????? (?????? 45)
    2. ????????? ?????? 10
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????????????????????????
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ???????????????????????????? 36 ??????
    2. ????????????????????????????? 15 ????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    4. ???????????????????????????????????????????? 2 ?????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top