131413 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน  
Financial Planning and Control
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131413 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Control)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิรินุช  อินละคร
วิชาพื้นฐาน 131211 การเงินธุรกิจ (Business
คำอธิบายรายวิชา     ปัญหาต่าง ๆ ในการวางแผนและควบค
วัตถุประสงค์     1. เพื่อสร้างความรู้ถึงความสำคัญ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 ทุกวันอังคาร
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก
    Welsch, Gl
เกณฑ์การวัดผล     1. เข้าชั้นเรียน ร้อยละ 5
    2.
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพฤหัสบดีเวลา9.00 - 16.00 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top