759211 การจัดการทางการเงิน  
Financial Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 759211 การจัดการทางการเงิน (Financial Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิรินุช  อินละคร
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ขอบเขตและบทบาทของผู้บริหารทางการเงิน วัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดการทางการเงิน หลักการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน งบประมาณเงินทุน อัตราผลตอบแทนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการแหล่งเงินทุนระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร และนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน
    2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดทางการเงินได้แก่มูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงและผลตอบแทน
    3. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางการเงินได้
    4.เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจและการบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ
วัน/เวลา/สถานที่     - หมู่ 800 ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 -12.00 น. ห้อง 10305
    - หมู่ 850 ทุกวันจันทร์ เวลา 16.30 -19.30 น. ห้อง 10305
    - หมู่ 801 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 6013
    - หมู่ 851 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.00 -12.00 น. ห้อง 6103
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำราหรือเอกสารหลัก
    Eugene F. Brigham and Joel F. Houston. FUNDAMENTAL OF FINANCIAL MANAGEMENT. 9th
     Edition. South-Western.Thomson Learning, Inc.,2001
    
    2. ตำราหรือเอกสารประกอบการสอน
    เพชรี ขุมทรัพย์ . 2536. หลักการบริหารการเงิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2543. การจัดการการเงินหน่วยที่ 1 -15 . (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ
     : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    เริงรัก จำปาเงิน. 2544. การจัดการการเงิน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด.
    สุมาลี จิวะมิตร. 2546. การบริหารการเงิน เล่มที่ 1-2. (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
     มหาวิทยาลัย.
    อภิชาต พงศ์สุพัฒน์. 2545. การเงินธุรกิจ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : บริษัทอินโฟไมนิ่ง จำกัด.
    Brealey R. , Myer S. , and Macus J. 2004. Fundamental of Corporate Finance. 4th .McGraw-Hill.
    Block, Hirt. 2005. Foundations of Financial Management. 11th .McGraw-Hill
    
เกณฑ์การวัดผล     1. งานมอบหมายและสอบย่อย ร้อยละ 10
    2. การสอบกลางภาค ร้อยละ 45
    3. การสอบปลายภาค ร้อยละ 45
    
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคารและวันพุธเวลา 9.00 -12.00 น. หรือติดต่อทาง E-mail : Sirinuch@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตต้องนำเครื่องคำนวณมาเรียนด้วยทุกครั้ง
    3. นิสิตไม่ควรเข้าห้องสายเกินกว่า 15 นาที
    4. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    5. นิสิตต้องไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆในขณะสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top