759211 การจัดการทางการเงิน  
Financial Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 759211 การจัดการทางการเงิน (Financial Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิรินุช  อินละคร
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????
วัตถุประสงค์     1. ????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
    4.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     - ???? 800 ???????????? ???? 09.00 -12.00 ?. ??? 10305
    - ???? 850 ???????????? ???? 16.30 -19.30 ?. ??? 10305
    - ???? 801 ?????????????? ???? 13.00 -16.00 ?. ??? 6013
    - ???? 851 ?????????????? ???? 9.00 -12.00 ?. ??? 6103
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????????????
    Eugene F. Brigham and Joel F. Houston. FUNDAMENTAL OF FINANCIAL MANAGEMENT. 9th
     Edition. South-Western.Thomson Learning, Inc.,2001
    
    2. ??????????????????????????
    ????? ????????? . 2536. ???????????????????. ??????? : ?????????????????????????????.
    ????????????????????????????. 2543. ??????????????????????? 1 -15 . (???????????? 4). ???????
     : ??????????????????????????????????????.
    ?????? ???????. 2544. ???????????????. (???????????? 2). ??????? : ?????? ???????? ?????.
    ?????? ????????. 2546. ??????????????? ??????? 1-2. (????????????2). ??????? : ???????????????????
     ???????????.
    ?????? ??????????. 2545. ????????????. (???????????? 4). ??????? : ???????????????? ?????.
    Brealey R. , Myer S. , and Macus J. 2004. Fundamental of Corporate Finance. 4th .McGraw-Hill.
    Block, Hirt. 2005. Foundations of Financial Management. 11th .McGraw-Hill
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ??????????????????? ?????? 10
    2. ???????????? ?????? 45
    3. ????????????? ?????? 45
    
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????????????????? 9.00 -12.00 ?. ???????????? E-mail : Sirinuch@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ???????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????
    3. ????????????????????????????? 15 ????
    4. ???????????????????????????????????????????????????????????
    5. ?????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top