131313 การเงินบุคคล  
Personnel Finance
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131313 การเงินบุคคล (Personnel Finance)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิรินุช  อินละคร
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????? ???????????? ?????? ??????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (Personal Financial Planner) ?????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
    3. ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ????????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 10209
    ???? 850 ????????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 10210
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????????????
    ??????? ???????. 2548. ???????????. ??????? : ????????????????????????????????
    
    2. ??????????????????????????
    ????? ??????. 2543. ???????????????????????????. (???????????? 3) ??????? : ??????????
     ?????????????????????.
    ????????????????????????????. 2545 . ???????????????????????????????????? ???????? 1-15
     ??????? :???????????????????????????????????.
    Keown. 2000. Personal Finance : Turning Money into Wealth. (Second edition).New Jersey :
     Prentice Hall.
    Kapoor, Dlabay and Hughes.2004. Personal Finance. (Seventh edition) . New York: McGraw-Hill.
    Madura. 2002 . Personal Finance.Newyork : Pearson Education.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????????????? ?????? 20
    2. ???????????? ?????? 40
    3. ????????????? ?????? 40
    
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????????????? ???? 9.00 - 12.00 ?. ?????? E-mail : Sirinuch@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ???????????????????????????? 36 ??????
    2. ????????????????????????????? 15 ????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????
    4. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top