131313 การเงินบุคคล  
Personnel Finance
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131313 การเงินบุคคล (Personnel Finance)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิรินุช  อินละคร
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     เทคนิคการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล การจัดทำงบประมาณ การซื้อด้วยเงินสดเงินเชื่อ การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดิน หลักทรัพย์ การวางแผนทางการเงินเมื่อครบเกษียณอายุการทำงาน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงินส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการเงินของตนเอง
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planner) ในงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านนี้ เช่น ฝ่ายวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทจัดการลงทุนตลอดจนหน่วยงานรับเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนทั่วไป เป็นต้น
    3. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรักการออมและรู้จักวางแผนใช้เงินออมลงทุนหาประโยชน์ อีกทั้งได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพ พักผ่อนบันเทิง และการวางแผนการเงินสำหรับอนาคตในวัยเกษียณอายุ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 10209
    หมู่ 850 ทุกวันพุธ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10210
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำราหรือเอกสารหลัก
    ศิรินุช อินละคร. 2548. การเงินบุคคล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    
    2. ตำราหรือเอกสารประกอบการสอน
    สุขใจ น้ำผุด. 2543. กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล. (พิมพ์ครั้งที่ 3) กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545 . ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัว หน่วยที่ 1-15
     นนทบุรี :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    Keown. 2000. Personal Finance : Turning Money into Wealth. (Second edition).New Jersey :
     Prentice Hall.
    Kapoor, Dlabay and Hughes.2004. Personal Finance. (Seventh edition) . New York: McGraw-Hill.
    Madura. 2002 . Personal Finance.Newyork : Pearson Education.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. งานมอบหมายและรายงาน ร้อยละ 20
    2. การสอบกลางภาค ร้อยละ 40
    3. การสอบปลายภาค ร้อยละ 40
    
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคารและวันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น. หรือทาง E-mail : Sirinuch@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตไม่ควรเข้าห้องสายเกินกว่า 15 นาที
    3. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top