762441 กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก  
Global Business Strategies
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762441 กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก (Global Business Strategies)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กิติยา  ทัศนะบรรจง
วิชาพื้นฐาน 757112 องค์การ และการจัดการ Organization and Management
คำอธิบายรายวิชา      โลกธุรกิจในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงฉับไวและมีการแข่งขันสูงขึ้น ปัจจัยต่างๆ เช่น วิวัฒนาการสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ โครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ประเด็นทางการจัดการ การตลาด เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ทำให้นักธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ ความรู้ความเข้าใจในปัจจัยสำคัญต่างๆเป็นสิ่งจำเป็น อันจะนำไปสู่การวิเคราะห์ และตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เพียงแต่ในการวางแผนแต่รวมถึงการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด และ ประสบความสำเร็จ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องภาพรวม สภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจระดับโลก
    2. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก โดยหมายรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม การจัดการองค์กร จริยศาสตร์ ฯลฯ
    3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ เข้าใจถึงปัญหา ประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ในการกำหนดแนวทางวางแผน แนวทางแก้ไข ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจระดับโลก
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800: วันจันทร์ เวลา 09.00 น. -12.00 น. ห้อง
    หมู่ 850: วันอังคาร เวลา 13.00 น. -16.00 น. ห้อง
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Thompson AA 200x, Crafting and Executing Strategy, The Quest for Competitive Advantage: Concepts and Cases
เกณฑ์การวัดผล     1. การศึกษาค้นคว้า / รายงานหน้าชั้น / กรณีศึกษา ร้อยละ 45
    2. การสอบ ร้อยละ 50
     - การสอบกลางภาค ร้อยละ 20
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 30
    9.3 ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 5
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร และ พุธ เวลา 8.30 น. -16.30 น. ห้อง 10411
    โทรศัพท์ 0-3835-2830-40
    อีเมล : kitiya@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องมีมารยาทในการเข้าเรียน รวมถึง มารยาทในชั้นเรียนที่ดี

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top