758111 หลัการตลาด  
Principle of Marketing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 758111 หลัการตลาด (Principle of Marketing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วารุณี  ตันติวงศ์วาณิช
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตทราบหลักทฤษฎีแ
วัน/เวลา/สถานที่     1. หมู่ 800 W-13.00-16.00 ห้อง
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก
    1. วารุณีw
เกณฑ์การวัดผล     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
การประเมินผลการเรียน     1. สอบกลางภาค ร้อยละ 50
    2. สอบปลายภาค ร้อยละ 50
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top