134411 การตลาดบริการ  
Service Marketing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134411 การตลาดบริการ (Service Marketing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วารุณี  ตันติวงศ์วาณิช
วิชาพื้นฐาน 134111 หลักการตลาด
คำอธิบายรายวิชา     ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ การจำแนกประเภท พฤติกรรมผู้ใช้บริการส่วนประสมการตลาดของสินค้าบริการ โครงสร้างและการพัฒนาสถาบันที่ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการและศึกษาธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจในบริการที่มีความแตกต่างจากสินค้าและกระบวนการบริการ การจัดการในการพบกันเพื่อส่งมอบบริการ การวางตำแหน่งและออกแบบบริการ พฤติกรรมลูกค้า ส่วนประสมการตลาดบริการ การตลาดบริการเชิงสัมพันธภาพ กลยุทธ์การตลาดบริการ ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการ
    2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจ และสามารถนำเนื้อหาที่ได้ไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้า
    3. เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ทางการตลาดบริการจากสื่อต่างๆ
    4. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และติดตามสถานการณ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ ทราบเหตุการณ์ปัจจุบันโดยติดตามข่าวสารทางการตลาด5.เพื่อให้นิสิตเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีจริยธรรม
    
วัน/เวลา/สถานที่     1. หมู่ 800 วันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 1406
    
    2. หมู่ 850 วันศุกร์ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10309
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำราหรือเอกสารหลัก
     1.1 วารุณี ตันติวงศ์วาณิช. เอกสารการสอน วิชา การตลาดบริการ 2007.
    2. ตำราหรือเอกสารประกอบ
     2.1 Christopher Lovelock, Jochen Wirtz, Hean, Tat Keh & Xiongwen Lu. Services Marketing in Asia. 2nd Prentice Hall, 2005.
     2.2 อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ. การตลาดบริการ สำนักพิมพ์ Prentice Hall, 2546.
     2.3 สมวงศ์ พงศ์สถาพร. Service Marketing บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2546.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. รายงาน ร้อยละ 10
    2. การบ้าน ร้อยละ 20
    3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
    4. การสอบ ร้อยละ 60
     - การสอบกลางภาค ร้อยละ 30
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 30
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ป
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 10431
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    4. นิสิตต้องตรงต่อเวลา
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top