760111 หลักการบัญชีขั้นต้น  
Fundamental Accounting Principles
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760111 หลักการบัญชีขั้นต้น (Fundamental Accounting Principles)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิตยา  งามแดน
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา     Fundamental Accounting Principles
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการบัญชีเบื้องต้น
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินได้
    3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนักรับผิดชอบของผุ้ประกอบวิชาชีพบัญชี
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคารและ ศุกร์ หมู่ 800 เวลา 8.00-10.00 น. หมู่ 850 เวลา 10.00-12.00 น.
    
    
    
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     นิตยา งามแดน, หลักการบัญชีขั้นต้น. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
    
    
เกณฑ์การวัดผล      งานที่มอบหมาย (การบ้าน+งานสั่งเพิ่มเติม) 17
     ทดสอบย่อย 8
     สอบกลางภาค 40
     สอบปลายภาค 35
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยพิจารณาตามเกณฑ์ คือ 50 D, 80 A
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ 10418
    วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ 10418
    หรือ facebook: nittayangamdan, email: nittayangamdan@gmail.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องมีเวลาเรียนช้าเกินกว่า 10 นาที มิฉะนั้นอาจต้องเข้าห้องหลังจากได้รับอนุญาต
    3. นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top