760111 หลักการบัญชีขั้นต้น  
Fundamental Accounting Principles
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760111 หลักการบัญชีขั้นต้น (Fundamental Accounting Principles)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิตยา  งามแดน
วิชาพื้นฐาน ?????
คำอธิบายรายวิชา     Fundamental Accounting Principles
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????? ??????????????????????????????????????
    2. ???????????????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ??????????? ????? ???? 800 ???? 8.00-10.00 ?. ???? 850 ???? 10.00-12.00 ?.
    
    
    
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ????? ?????, ???????????????????. ????????????????????????????????, 2554.
    
    
เกณฑ์การวัดผล      ???????????? (???????+??????????????) 17
     ????????? 8
     ????????? 40
     ?????????? 35
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????? ??? 50 D, 80 A
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? ???? 9.00-12.00 ?. ? ????????????? 10418
    ???????? ???? 13.00-16.00 ?. ? ????????????? 10418
    ???? facebook: nittayangamdan, email: nittayangamdan@gmail.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 10 ???? ???????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
    4. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top