134314 การค้าปลีก  
Retailing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134314 การค้าปลีก (Retailing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วารุณี  ตันติวงศ์วาณิช
วิชาพื้นฐาน 134111
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????? ??????????????? ?????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
    2. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
    3. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4. ?????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     1. ???? 850 ???????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 10301
    2. ???? 800 ???????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 10301
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????????????
     1.1 ?????? ?????????????. ?????????? 2008.
    2. ????????????????????
     2.1 Levy & Weitz. Retailing Management 5th Edition : McGraw Hill : 2004.
     2.2 Barry Berman & Joel R Evans. Retail Management 7Th Edition : Prentice Hall : 1998.
    
เกณฑ์การวัดผล     ???????????????????????????
การประเมินผลการเรียน     1. ?????????? ?????? 20
    2. ??????? ?????? 10
    3. ????????????????????????????? ?????? 10
    4. ?????? ?????? 60
     - ???????????? ?????? 30
     - ????????????? ?????? 30
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ??????????? ???? 9.00 – 12.00 ?. ??? 10431
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top