134314 การค้าปลีก  
Retailing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134314 การค้าปลีก (Retailing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วารุณี  ตันติวงศ์วาณิช
วิชาพื้นฐาน 134111
คำอธิบายรายวิชา     ลักษณะและวิวัฒนาการทางการค้าปลีก สถาบันการค้าปลีก การจัดการด้านการค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดการองค์การจัดงานบุคคล การจัดการสินค้า การตั้งราคา วิธีการส่งเสริมการขายของกิจการค้าปลีก และการให้บริการต่างๆ ตลอดทั้งระบบการควบคุมด้านการเงินและแนวโน้มของการค้าปลีกในอนาคต
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้ทราบหลักทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการค้าปลีก ตลอดทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการประกอบธุรกิจค้าปลีก
    2. เพื่อให้เข้าใจงานด้านการค้าปลีกที่ต้องมีในการประกอบธุรกิจค้าปลีกแบบครบวงจร โดยมีการฝึกการศึกษากิจการค้าปลีกจริงที่มีอยู่
    3. นำเอาหลักการของวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงตามแนวทางการวางแผนธุรกิจค้าปลีก
    4. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงหากต้องเข้าไปทำงานในธุรกิจค้าปลีก
    
วัน/เวลา/สถานที่     1. หมู่ 850 วันอังคาร เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10301
    2. หมู่ 800 วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 10301
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำราหรือเอกสารหลัก
     1.1 วารุณี ตันติวงศ์วาณิช. การค้าปลีก 2008.
    2. ตำราหรือเอกสารประกอบ
     2.1 Levy & Weitz. Retailing Management 5th Edition : McGraw Hill : 2004.
     2.2 Barry Berman & Joel R Evans. Retail Management 7Th Edition : Prentice Hall : 1998.
    
เกณฑ์การวัดผล     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
การประเมินผลการเรียน     1. แผนค้าปลีก ร้อยละ 20
    2. การบ้าน ร้อยละ 10
    3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
    4. การสอบ ร้อยละ 60
     - การสอบกลางภาค ร้อยละ 30
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 30
    
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 10431
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top