355111 ภาษาอังกฤษ 1  
Foundation English I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355111 ภาษาอังกฤษ 1 (Foundation English I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน มนัสรา   เรียนสุเมธธราดล
วิชาพื้นฐาน ????????????????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????? ????? ??? ???? ????? ??????????????????????? ??? 4 ????? ?????????????????????????????????????????????????????????
    
วัตถุประสงค์     1. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ?????????????????????????? ??? ???? ?????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     
     ????????????
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ?????????????????????????????????????? I
    2. ????????????????? “A Christmas Carol” ???????????? Oxford
    3. ??????????????????? Learning to listen: Making sense of spoken English: Units 1-8 ?? Macmillan
    
เกณฑ์การวัดผล     ???????? 100 ?????
    1. ?????? ?????? 60
     ???????????? ????? 25 ?????
     ????????????? ????? 35 ?????
    2. ?????????? ????? 10 ?????
    3. ???????????????? (Group Presentation) 10 ?????
    4. ???????????? (Writing) ????? 10 ?????
    5. ????????????????????????????? ????? 10 ?????
    
    
การประเมินผลการเรียน      P (?????? 50) ????? ????
     NP (?????????????? 50) ????? ???????
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ?????????????????????????????? 36 ?????? ????????????????????????????
    2) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? 1 ?????
    5) ???????????????? ??????????????????????
    6) ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
    7) ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
    8) ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? (??????????????????????????????????????)
    9) ?????????? ??????????????????????????
    10) ?????????????????? ?????????? ??????????
    11) ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????? ?????? ?????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top