355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III  
Foundation English lll
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (Foundation English lll)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วาสนา  ผสมญาติ
วิชาพื้นฐาน 355112 ???? 754112 ???????????????? II (Foundation English II/ Fundamental English II) ???????????????????????????????? ???????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????? ??? ???? ????? ?????????????????????????? 4 ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     ????????????????????????????????? ????? ??? ???? ???????????????????????????? 4 ????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ??? 13-16 ?./ ??? 17208 (803)
    ????? 9-12 ?./ ??? 5202 (806)
    ????? 16.30-19.30 ?./??? 10203 (809)
    ????? 13-16 ?./ ??? 1408/2 (805)
    ????? 16.30 -19.30 ?. /??? 10202 (851)
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????? Fundamental English III ??? ??????????????????????????????????????????????????
    
    2. ???????????????????? Learning to listen, MACMILLAN (Unit 1-8)
    
    3. ?????????????????????? DeadLock by Sara Paretsky, Oxford Bookworms
    
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????? 30 %
    2. ?????????? (???????????????????? ??? ?????) 30 %
    3. ??????????????????????? 10 %
    4. ?????????????????? (???? ????????????????? ???????? ???) 10 %
    5. ????????????????? (writing based) 15 %
     5.1 ???????????????????????? (essay) 10 %
     5.2 ???????????? 5 %
    6. ???????????????????????????????????????????? 5 %
    ??? 100 %
    
การประเมินผลการเรียน      ???????
     80 - 100 4.0 A
     75 - 79 3.5 B+
     70 – 74 3.0 B
     65 – 69 2.5 C+
     60 – 64 2.0 C
     55 - 59 1.5 D+
     50 - 54 1.0 D
     ??????? 50 0.0 F
การให้นิสิตเข้าพบ     ??? 10324
ข้อกำหนดในการเรียน      1. ??????????????????????????????? 80 % ????????????????? ??????????????????
     2. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
     3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
     4. ???????????????? ??????????????????????
     5. ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
     6. ?????????????????? ?????????? ??????????
     7. ?????????????????????????????????????????????
     8. ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
     9. ?????????? ??????????????????????????
     10. ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????? ?????? ?????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top