355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III  
Foundation English lll
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (Foundation English lll)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วาสนา  ผสมญาติ
วิชาพื้นฐาน 355112 หรือ 754112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (Foundation English II/ Fundamental English II) หรือกำหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างที่สำคัญของภาษาฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง ในระดับที่มีความยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์     เพื่อให้ทราบโครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนโดยให้ประสานสัมพันธ์ทั้ง 4 ทักษะ และสามารถใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายให้ถูกต้อง ในระดับที่มีความยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
วัน/เวลา/สถานที่     พุธ 13-16 น./ ห้อง 17208 (803)
    พฤหัส 9-12 น./ ห้อง 5202 (806)
    พฤหัส 16.30-19.30 น./ห้อง 10203 (809)
    ศุกร์ 13-16 น./ ห้อง 1408/2 (805)
    ศุกร์ 16.30 -19.30 น. /ห้อง 10202 (851)
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. หนังสือเรียน Fundamental English III และ เอกสารประกอบการฝึกทักษะการอ่านเพิ่มเติมในชั้นเรียน
    
    2. เอกสารประกอบการสอนฟัง Learning to listen, MACMILLAN (Unit 1-8)
    
    3. หนังสืออ่านนอกเวลาเรียน DeadLock by Sara Paretsky, Oxford Bookworms
    
    
เกณฑ์การวัดผล     1. สอบกลางภาค 30 %
    2. สอบปลายภาค (รวมหนังสืออ่านนอกเวลา และ สอบฟัง) 30 %
    3. คะแนนสอบย่อยในชั้นเรียน 10 %
    4. คะแนนการนำเสนอผลงาน (เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา ไวยากรณ์ ฯลฯ) 10 %
    5. คะแนนชิ้นงานเดี่ยว (writing based) 15 %
     5.1 งานเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (essay) 10 %
     5.2 งานเขียนอื่นๆ 5 %
    6. คะแนนเข้าชั้นเรียนและสนใจการเรียนในชั้นเรียน 5 %
    รวม 100 %
    
การประเมินผลการเรียน      อิงเกณฑ์
     80 - 100 4.0 A
     75 - 79 3.5 B+
     70 – 74 3.0 B
     65 – 69 2.5 C+
     60 – 64 2.0 C
     55 - 59 1.5 D+
     50 - 54 1.0 D
     ต่ำกว่า 50 0.0 F
การให้นิสิตเข้าพบ     ห้อง 10324
ข้อกำหนดในการเรียน      1. นิสิตเข้าชั้นเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
     2. นิสิตที่แต่งกายผิดระเบียบมหาวิทยาลัยและมีความประพฤติไม่เรียบร้อยไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
     3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
     4. งดใช้เครื่องมือใดๆ ในการสื่อสารในห้องเรียน
     5. ในการเรียนให้นิสิตใช้ตำราประกอบการเรียนใหม่เท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนของนิสิต
     6. ห้ามรับประทานอาหาร ของขบเคี้ยว ในห้องเรียน
     7. หากลากิจให้ยื่นใบลาก่อนวันที่มีการเรียนการสอน
     8. หากลาป่วยต้องส่งใบลาและใบรับรองแพทย์ ภายหลังทันทีในวันที่สามารถมาเรียนได้
     9. ในการลาใดๆ จะพิจารณาตามเหตุผลอันสมควร
     10. ตารางกิจกรรมการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเช่นกรณีที่มีการหยุดเรียน โดยคำสั่งของมหาวิทยาลัย รัฐบาล หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top