3760351 หลักการบัญชีภาษีอากร  
Principles of Tax Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 3760351 หลักการบัญชีภาษีอากร (Principles of Tax Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย์
วิชาพื้นฐาน 03760112 หลักการบัญชีขั้นกลาง I (Principles of Intermediate Accounting I) 03760211 หลักการบัญชีขั้นกลาง II (Principles of Intermediate Accounting II) 03757361 การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation)
คำอธิบายรายวิชา     หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการบัญชีและประมวลรัษฎากร แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร วิธีการบันทึกบัญชี การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การจัดทำกระดาษทำการเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งจัดทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร และการบัญชีภาษีเงินได้ตามมาตรฐานการบัญชี
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางด้านการบัญชีและการภาษีอากรธุรกิจ
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษา มีความรับผิดชอบและมีความกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งใน
     เรื่องที่บทเรียนและเรื่องอื่นๆ
    
    
วัน/เวลา/สถานที่      - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. หมู่เรียน 800 ห้อง 10206
    - วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.30 น. หมู่เรียน 850 ห้อง 10206
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     การบัญชีภาษีอากร ของ นิพันธ์ เห็นโชคชัย และวาสนา ดวงดารา
เกณฑ์การวัดผล     1 รายงาน/การเสนอรายงานหน้าชั้น ร้อยละ 30
    2 การสอบ ร้อยละ 70
     - การสอบย่อย
     - การสอบกลางภาค
     - การสอบปลายภาค
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพุธ เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้องพักอาจารย์ 10442 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top