1131212 การจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
Financial Management for Small and Medium Enterprises
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 1131212 การจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Financial Management for Small and Medium Enterprises)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สิตาภา  บัวเกษ
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง หลักค่าของเงินตามเวลา การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาเงินทุน การบริหารความเสี่ยง และองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของการจัดการทางการเงิน
    2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดทางการเงิน ได้แก่ มูลค่าเงินตามเวลา
    3. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจและการบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ
    4. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางการเงินได้
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Brigham, and Eugene F., and Joel F. Houston, Essentials of Financial Management, 1st Asian edition, Cengage Learning Asia, 2007
    Adelmans, P., J. and Marks,A., M. Entrepreneurial Finance: Finance for Small Business. 1st Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
    ภัทรกิตติ์ เนตินิยม. 2546. การบริหารการเงินสำหรับ SMEs. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.
    วิบูล จารุวงศ์วณิชย์. 2548. การจัดการทางการเงินสำหรับ SMEs. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. คำถามท้ายบท ร้อยละ 10
    2. การสอบ ร้อยละ 90
     - การสอบกลางภาค (ร้อยละ 45)
     - การสอบปลายภาค (ร้อยละ 45)
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top