754474 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว  
Technical English for Tourism Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754474 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (Technical English for Tourism Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิรวัตร  ไทยแท้
วิชาพื้นฐาน 03754113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (Fundamental English III) หรือกำหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     ประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิผล ฝึกฝนการบรรยายบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ สิ่งของ และขนบธรรมเนียมประเพณี การพูดให้คำแนะนำ การสอบถาม และการจัดการสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์     เพื่อพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนากำลังคนทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นให้เกิดการนำทักษะภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิผล
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่เรียน 801 วันอังคาร เวลา 16.30 น. – 19.30 น. ห้อง 10202
    หมู่เรียน 850 วันพุธ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ห้อง 10202
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     หนังสือประกอบการเรียนการสอน English for Tourism II
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ดังนี้
    คะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับคะแนน
    80 - 100 4.0 A
    75 - 79 3.5 B+
    70 – 74 3.0 B
    65 – 69 2.5 C+
    60 – 64 2.0 C
    55 - 59 1.5 D+
    50 - 54 1.0 D
    ต่ำกว่า 50 0 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ห้อง 10310 อีเมล์ fmssrt@src.ku.ac.th
    วันพุธ เวลา 16.30 น. – 19.30 น. ห้อง 10310 อีเมล์ fmssrt@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
    2) การเข้าชั้นเรียนสายสามารถทำได้ในกรณีที่จำเป็นและมีเหตุผลที่สมควรเท่านั้น หากผู้สอนพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุผลที่ไม่สมควรนิสิต ผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียนและจะไม่เช็คชื่อเข้าเรียนให้
    3) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วนิสิตผู้นั้นปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนอาจได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียนได้ ในทางตรงกันข้ามหากอาจารย์ผู้สอนว่ากล่าวตักเตือนแล้วนิสิตผู้นั้นมีอากัปกิริยาหรือแสดงอาการที่สื่อความหมายได้ว่าไม่ให้ความเคารพต่ออาจารย์ผู้สอน ไม่ว่าด้วยวาจาหรือการกระทำ อาจารย์ผู้สอนจะไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ หากไม่ปฏิบัติตามนิสิตผู้นั้นจะถูกหักคะแนนในส่วนความสนใจเข้าเรียน ครั้งละ 1 คะแนน
    5) งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องเรียน หากไม่ปฏิบัติตามนิสิตผู้นั้นจะถูกหักคะแนนในส่วนความสนใจ เข้าเรียน ครั้งละ 1 คะแนน
    6) ห้ามรับประทานอาหาร ของขบเคี้ยว ในห้องเรียน หากไม่ปฏิบัติตามนิสิตผู้นั้นจะถูกหักคะแนนในส่วนความสนใจเข้าเรียน ครั้งละ 1 คะแนน
    7) หากลาป่วยต้องส่งใบลาและใบรับรองแพทย์ ภายหลังทันทีในวันที่สามารถมาเรียนได้ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตขาดเรียน
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข
2 - General Tourist Information
19 พฤศจิกายน 2556

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top