754474 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว  
Technical English for Tourism Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754474 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (Technical English for Tourism Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิรวัตร  ไทยแท้
วิชาพื้นฐาน 03754113 ???????????????? 3 (Fundamental English III) ???????????????????????????????????????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????? ?????? ????? ?????????????????????? ???????????????? ???????? ???????????????????????????????
วัตถุประสงค์     ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ????????? 801 ???????? ???? 16.30 ?. – 19.30 ?. ??? 10202
    ????????? 850 ?????? ???? 13.00 ?. – 16.00 ?. ??? 10202
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ?????????????????????????? English for Tourism II
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????? 100 ????? ??????????????????????
    ????? ?????????????? ??????????
    80 - 100 4.0 A
    75 - 79 3.5 B+
    70 – 74 3.0 B
    65 – 69 2.5 C+
    60 – 64 2.0 C
    55 - 59 1.5 D+
    50 - 54 1.0 D
    ??????? 50 0 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????? ???? 09.00 ?. – 12.00 ?. ??? 10310 ?????? fmssrt@src.ku.ac.th
    ?????? ???? 16.30 ?. – 19.30 ?. ??? 10310 ?????? fmssrt@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ?????????????????????????????? 36 ?????? ????????????????????????????
    2) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3) ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????
    4) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? 1 ?????
    5) ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????? 1 ?????
    6) ?????????????????? ?????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? 1 ?????
    7) ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข
2 - General Tourist Information
19 พฤศจิกายน 2556

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top