355111 ภาษาอังกฤษ 1  
Foundation English I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355111 ภาษาอังกฤษ 1 (Foundation English I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิรวัตร  ไทยแท้
วิชาพื้นฐาน กำหนดจากผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กัน ทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถใน
    การใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
    
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงโครงสร้างที่สำคัญของภาษาอังกฤษในระดับยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
    2) เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
    3) เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสื่อความหมายโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
    
วัน/เวลา/สถานที่     ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่เรียน วัน เวลา ห้อง
    1 01355111 Foundation English I 800 จันทร์ 09:00-12:00 1401/1
    2 01355111 Foundation English I 801 พฤหัสบดี 16:30-19:30 1411
    3 01355111 Foundation English I 850 พุธ 09:00-12:00 1411
    4 03754111 Fundamental English I 800 อังคาร 13:00-16:00 17201
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I
    2. หนังสืออ่านนอกเวลา “The Story of the Olympics: An Unofficial History” ของสำนักพิมพ์ Macmillan
    3. หนังสือฝึกทักษะการฟัง Learning to listen: Making sense of spoken English: Units 9-16 ของ Macmillan
    
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     P (ร้อยละ 50) ถือว่า ผ่าน
    NP (น้อยกว่าร้อยละ 50) ถือว่า ไม่ผ่าน
    
การให้นิสิตเข้าพบ     อังคาร เวลา 09:00 – 12:00 น.
    อีเมล์ fmssrt@src.ku.ac.th
    พุธ เวลา 16:30 – 19:30 น.
    อีเมล์ fmssrt@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
    2) การเข้าชั้นเรียนสายสามารถทำได้ในกรณีที่จำเป็นและมีเหตุผลที่สมควรเท่านั้น หากผู้สอนพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุผลที่ไม่สมควรนิสิตผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียนและจะไม่เช็คชื่อเข้าเรียนให้
    3) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วนิสิตผู้นั้นปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนอาจได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียนได้ ในทางตรงกันข้ามหากอาจารย์ผู้สอนว่ากล่าวตักเตือนแล้วนิสิตผู้นั้นมีอากัปกิริยาหรือแสดงอาการที่สื่อความหมายได้ว่าไม่ให้ความเคารพต่ออาจารย์ผู้สอน ไม่ว่าด้วยวาจาหรือการกระทำ อาจารย์ผู้สอนจะไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ หากไม่ปฏิบัติตามนิสิตผู้นั้นจะถูกหักคะแนนในส่วนความสนใจเข้าเรียน ครั้งละ 1 คะแนน
    5) งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องเรียน หากไม่ปฏิบัติตามนิสิตผู้นั้นจะถูกหักคะแนนในส่วนความสนใจเข้าเรียน ครั้งละ 1 คะแนน
    6) ห้ามรับประทานอาหาร ของขบเคี้ยว ในห้องเรียน หากไม่ปฏิบัติตามนิสิตผู้นั้นจะถูกหักคะแนนในส่วนความสนใจเข้าเรียน ครั้งละ 1 คะแนน
    7) หากลาป่วยต้องส่งใบลาและใบรับรองแพทย์ ภายหลังทันทีในวันที่สามารถมาเรียนได้ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ถือว่านิสิตขาดเรียน
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข
1 - List of Translation Number
13 มกราคม 2557

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top