355111 ภาษาอังกฤษ 1  
Foundation English I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355111 ภาษาอังกฤษ 1 (Foundation English I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิรวัตร  ไทยแท้
วิชาพื้นฐาน ????????????????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????? ????? ??? ???? ????? ??????????????????????? ??? 4 ????? ???????????????
    ???????????????????????????????????????????????
    
วัตถุประสงค์     1) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2) ?????????????????????????? ??? ???? ?????????????????
    3) ????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???? ???
    1 01355111 Foundation English I 800 ?????? 09:00-12:00 1401/1
    2 01355111 Foundation English I 801 ???????? 16:30-19:30 1411
    3 01355111 Foundation English I 850 ??? 09:00-12:00 1411
    4 03754111 Fundamental English I 800 ????? 13:00-16:00 17201
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????????????????????????? I
    2. ????????????????? “The Story of the Olympics: An Unofficial History” ???????????? Macmillan
    3. ??????????????????? Learning to listen: Making sense of spoken English: Units 9-16 ?? Macmillan
    
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     P (?????? 50) ????? ????
    NP (?????????????? 50) ????? ???????
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ????? ???? 09:00 – 12:00 ?.
    ?????? fmssrt@src.ku.ac.th
    ??? ???? 16:30 – 19:30 ?.
    ?????? fmssrt@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ????????????????????????????? 36 ?????? ????????????????????????????
    2) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3) ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????
    4) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? 1 ?????
    5) ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? 1 ?????
    6) ?????????????????? ?????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? 1 ?????
    7) ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข
1 - List of Translation Number
13 มกราคม 2557

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top