754474 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว  
Technical English for Tourism Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754474 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (Technical English for Tourism Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภัสรา  พงษ์สุขเวชกุล
วิชาพื้นฐาน 03754113 ภาษาอังกฤษ 3 (Fundamental English III) หรือกำหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     ประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิผล ฝึกฝนการบรรยายบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ สิ่งของ และขนบธรรมเนียมประเพณี การพูดให้คำแนะนำ การสอบถาม และการจัดการสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์     เพื่อพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนากำลังคนทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นให้เกิดการนำทักษะภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิผล
วัน/เวลา/สถานที่     วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น. – 16.00 น. หมู่เรียน 800 ห้อง 10303
    วันพุธ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. หมู่เรียน 850 ห้อง 1408/2
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารประกอบการสอน วิชา 03754474 Technical English for Tourism Business
    
เกณฑ์การวัดผล     พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ดังนี้
    คะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับคะแนน
    80 - 100 4.0 A
    75 - 79 3.5 B+
    70 – 74 3.0 B
    65 – 69 2.5 C+
    60 – 64 2.0 C
    55 - 59 1.5 D+
    50 - 54 1.0 D
    ต่ำกว่า 50 0 F
การประเมินผลการเรียน     1. ในชั้นเรียน 30 คะแนน
     - รายงาน 15 คะแนน
     - การบ้านและงานอื่นๆที่มอบหมาย 15 คะแนน
    2. สอบกลางภาค 35 คะแนน
    3. สอบปลายภาค 35 คะแนน
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ห้อง 10435 หรือ อีเมล์ patsara@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top