754474 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว  
Technical English for Tourism Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754474 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (Technical English for Tourism Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภัสรา  พงษ์สุขเวชกุล
วิชาพื้นฐาน 03754113 ????????? 3 (Fundamental English III) ???????????????????????????????? ???????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????? ?????? ????? ?????????????????????? ???????????????? ???????? ???????????????????????????????
วัตถุประสงค์     ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ??????????? ???? 16.30 ?. – 19.30 ?. ????????? 800 ??? 17106
    ??????????? ???? 13.00 ?. – 16.00 ?. ????????? 801 ??? 10212
    ???????? ???? 13.00 ?. – 16.00 ?. ????????? 850 ??? 10304
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ?????????????????? ???? 03754474 Technical English for Tourism Business
    
เกณฑ์การวัดผล     ???????????????????????? 100 ????? ??????????????????????
    ????? ?????????????? ??????????
    80 - 100 4.0 A
    75 - 79 3.5 B+
    70 – 74 3.0 B
    65 – 69 2.5 C+
    60 – 64 2.0 C
    55 - 59 1.5 D+
    50 - 54 1.0 D
    ??????? 50 0 F
การประเมินผลการเรียน     1. ??????????? 30 ?????
     - ????? 15 ?????
     - ??????????????????????????? 15 ?????
    2. ????????? 35 ?????
    3. ?????????? 35 ?????
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ??? 10435 ???? ?????? patsara@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top