764325 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้จัดหา  
Supplier Relationship Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 764325 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้จัดหา (Supplier Relationship Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วราภรณ์  ตั้งจิตรเจริญ
วิชาพื้นฐาน 764321 การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน
คำอธิบายรายวิชา     ความหมาย บทบาท ความสำคัญของผู้ส่งมอบที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และห่วงโซ่อุปทาน โดยครอบคลุมถึงกระบวนการในการออกแบบ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดประเภท การพัฒนาผู้ส่งมอบ การจัดการความเสี่ยง ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการทำงานกับผู้ส่งมอบ การวัดและประเมนผลการทำงานของผู้ส่งมอบ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ รวมถึงระบบการตอบแทนและการสร้างแรงจูงใจต่อผู้ส่งมอบ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ
    2. เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพฤหัส เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 10240
    หมู่ 850 วันพุธ เวลา16.30–19.30 น. ห้อง 17102
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Michiel R. Leenders. Purchasing & Supply Management. 12th ed. (international Edition).
     McGraw-Hill
     2. Arjan J Van Weele. Purchasing and Supply Chain Management. 2nd ed. Thomson Learning
     3. Donal W. Dobler and David N. Burt. Purchasing and Supply Management. 6th ed. (international
     Edition). McGraw-Hill
     4.Handfield,Monczka,Giunipero,Patterson. Sourcing and Supply Chain Management. 4th ed.
     South-Western
    
เกณฑ์การวัดผล     1.ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
    2. การสอบ .
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 50
    3.กาiจัดทำรายงานและการนำเสนอ ร้อยละ 40
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพุธ 09.00 – 12.00 น. และ วันพฤหัส 9.00-12.00 ห้อง 10409 หรือตามนัด
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตที่มาสายจะไม่ได้รับการเช็คชื่อเข้าเรียน
    2. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    3. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top