760112 หลักการบัญชีชั้นกลาง I  
Principles of Intermediate Accounting I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760112 หลักการบัญชีชั้นกลาง I (Principles of Intermediate Accounting I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย์
วิชาพื้นฐาน 760111 Fundamental Accounting Principles
คำอธิบายรายวิชา     ความหมาย แนวคิด หลักการ และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การตีราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในงบการเงิน
วัตถุประสงค์     เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเกิดทักษะในการบันทึกบัญชีและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป และ สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษา มีความรับผิดชอบและมีความกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่บทเรียนและเรื่องอื่นๆ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่เรียน 800 ห้อง 17303 วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 8.00-10.00 น.
    หมู่เรียน 850 ห้อง 17303 วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 10.00-12.00
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
เกณฑ์การวัดผล     อิงเกณฑ์
การประเมินผลการเรียน     สอบ 95%
    งาน/การบ้าน5%
การให้นิสิตเข้าพบ     ให้นิสิตเข้าพบได้
    วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
    วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top