753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
Microeconomics
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  Microeconomics
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา     ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน ค่าความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การผลิตและต้นทุน กำไรสูงสุด ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด การกำหนดราคาดุลยภาพ และประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค
    2. สามารถประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน
    3. เสริมสร้างวินัยในการอยู่ในสังคมแก่นิสิต
    4. เพื่อฝึกทักษะในการทำงาน ความรับผิดชอบ และการบริหารเวลา
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันอังคาร เวลา 9.30-12.30 น. ห้อง 17403
    หมู่ 801 วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 17403
    หมู่ 850 วันพุธ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 17403
    หมู่ 851 วันจันทร์ เวลา 16.30-19.30 ห้อง 17403
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำราหรือเอกสารหลัก
     จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์. 2550. เศรษฐศาสตร์จุลภาค ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า
    2. ตำราหรือเอกสารประกอบ
     เอกสารอ้างอิงของผู้สอน (ถ้ามี)
    
เกณฑ์การวัดผล     1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและทดสอบย่อย 10%
    2. การสอบกลางภาค 40%
    3. การสอบปลายภาค 40%
    4. การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน 10%
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     อาจารย์ สิทธิเดช บำรุงทรัพย์ ห้อง 10327
    เวลาเข้าพบตามนัดหมายล่วงหน้า email: fmssdb@src.ku.ac.th
    ผศ.ดร. จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ ห้อง 10406
    เวลาเข้าพบตามนัดหมายล่วงหน้า email: fmsjtt@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตใช้ Learning Center คณะวิทยาการจัดการ เพื่อทราบประกาศ การบ้าน รายงานที่ได้รับมอบหมายของรายวิชา โดยนิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ต้องลงทะเบียน e-mail address ผู้เรียนในระบบ (ชื่อบัญชีผู้ใช้: MICRO และรหัสผ่าน : MICRO)
    2. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    3. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวน ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในชั่วโมงเรียนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    5. นิสิตต้องเข้าเรียนและส่งงานตรงเวลา
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top