131413 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน  
Financial Planning and Control
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131413 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Control)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สิทธิเดช  บำรุงทรัพย์
วิชาพื้นฐาน 01131211
คำอธิบายรายวิชา     ปัญหาต่างๆ ในการวางแผนและการควบคุมการเงิน ความหมายและขอบเขตการคุมงานที่สำคัญ วิธีตรวจสอบ และการควบคุมของฝ่ายบริหาร การตัดสินใจของนักบริหารฝ่ายการเงินเกี่ยวกับการวางแผนกำไรและคืนทุน เตรียมทำงบประมาณต่างๆ
วัตถุประสงค์     - เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจบทบาทการบริหารและการวางแผน
    - เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานและกระบวนการวางแผนและควบคุมกำไร
    - เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการวางแผนและการควบคุมกำไรโดยงบประมาณ
    - เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการประมวลผลการดำเนินงาน และการตัดสินใจในฐานะผู้บริหาร
    - เพื่อฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบ และการบริหารเวลา
    
วัน/เวลา/สถานที่     - หมู่ 800 วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 10205
    - หมู่ 850 วันพฤหัส เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10207
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     - Budgeting Profit Planning and Control (5th Edition) by Glenn A. Welsch, Ronald W. Hilton and Paul N. Gordon (1988)
    
    - การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ โดย รศ.ธนภร เอกเผ่าพันธุ์ (2548)
    
    - การวางแผนและควบคุมทางการเงิน โดย อาจารย์ปนัดดา อินทร์พรหม (2539)
    
เกณฑ์การวัดผล     - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5%
    - การนำเสนอและอภิปรายผลงานกลุ่ม 25%
    - การสอบกลางภาค 30%
    - การสอบปลายภาค 40%
    
การประเมินผลการเรียน     อิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ และพุธ เวลา 9.00-12.00 และวันเวลาตามที่นัดหมายล่วงหน้า / ห้องพักอาจารย์ 10327
ข้อกำหนดในการเรียน     1. เข้าเรียนตรงเวลา และต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
    2. แต่งกายให้ถูกระเบียบ
    3. ไม่ส่งเสียงรบกวน ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องเรียน อันเป็นการรบกวนต่อการเรียนการสอน
    4. เตรียมพร้อมก่อนการเรียนการสอนและควรศึกษาทบทวนเนื้อหาภายหลังการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top