131413 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน  
Financial Planning and Control
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131413 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Control)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สิทธิเดช  บำรุงทรัพย์
วิชาพื้นฐาน 01131211
คำอธิบายรายวิชา     ????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
วัตถุประสงค์     - ?????????????????????????????????????????????????????????
    - ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    - ??????????????????????????????????????????????????????????????????
    - ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
    - ?????????????????????????????? ???????????????? ????????????? ????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     - ???? 800 ?????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 10205
    - ???? 850 ???????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 10207
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     - Budgeting Profit Planning and Control (5th Edition) by Glenn A. Welsch, Ronald W. Hilton and Paul N. Gordon (1988)
    
    - ??????????????????????????? ??? ??.???? ????????????? (2548)
    
    - ????????????????????????? ??? ????????????? ?????????? (2539)
    
เกณฑ์การวัดผล     - ???????????????????????? 5%
    - ???????????????????????????? 25%
    - ???????????? 30%
    - ????????????? 40%
    
การประเมินผลการเรียน     ??????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ?????? ???? 9.00-12.00 ?????????????????????????????? / ????????????? 10327
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ??????????????? ???????????????????????????????? 80 ???????????
    2. ??????????????????
    3. ?????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
    4. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top