754471 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการค้าระหว่างประเทศ  
Business English for International Trade I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754471 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (Business English for International Trade I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ปิยะดา  อุกะโชค
วิชาพื้นฐาน Fundamental English III
คำอธิบายรายวิชา     การใช้ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ร่วมกันเพื่อการติดต่อและโต้ตอบ การใช้คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
     Use of four integrated skills: listening, speaking, reading, and writing in correspondence. Use of vocabulary, idioms and English grammar in business communication for international trade.
    
วัตถุประสงค์     • To enlarge the students’ vocabulary and phrasal knowledge of international trade
    • To build competence in using English for specific purposes
    • To develop the essential communication skills for international trading business and for an intercultural context
    • To encourage the students to be aware of issues surrounding international trade
    
วัน/เวลา/สถานที่     Sat. 9-12 , 13-16 Room 10202
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     International Express: Student's Book (Intermediate), Oxford University Press
เกณฑ์การวัดผล     Attendance/Participation 10%
    Individual Assignment 5%
    Group Assignment 10%
    Pair work 10%
    Quizzes 5%
    Midterm Examination 30%
    Final Examination 30%
    
    
การประเมินผลการเรียน     80 - 100 A
    75 – 79 B+
    70 – 74 B
    65 – 69 C+
    60 – 64 C
    55 – 59 D+
    50 – 54 D
    0 – 49 F
การให้นิสิตเข้าพบ     Wed. 9-12 // Thurs. 9-12 (room 10446)
ข้อกำหนดในการเรียน     1.Students must attend the lecture no less than 36 hours.
    2.Students will be marked absent if they show up later than 15 minutes.
    3.Only students with a proper dress code will be allowed to attend the lecture.
    4.Students must not make any inappropriate interruptions or distractions during the lecture.
    5.Every assignment MUST be submitted on time.
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top