131211 การเงินธุรกิจ  
Business Finance
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131211 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ณัฐพล  ต้นเขียน
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????
วัตถุประสงค์      1.????????????????????????????????????????????????????????????????????
     2.????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????? ???????????????????????
     3.???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
     4.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน      1.??????????????????
     1)Eugene F. Brigham and Joel F. Houston. Fundamental of Financial Management. 9th Edition. South-Western.Thomson Learning, Inc.,2001
     2)????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????
     2.????????????????????
     1)?????? ???????. 2544. ???????????????. (???????????? 2). ??????? : ?????? ???????? ?????.
     2)????? ????????? . 2536. ???????????????????. ??????? : ?????????????????????????????.
     3)?????? ????????. 2546. ??????????????? ??????? 1-2. (????????????2). ??????? : ??????????????????????????????.
     4)?????? ??????????. 2545. ????????????. (???????????? 4). ??????? : ???????????????? ?????.
     5)Brealey R., Myer S., and Macus J. 2004. Fundamental of Corporate Finance. 4th. McGraw-Hill.
     6)Damodaran, Aswath. Corporate Finance: Theory and Practice. 2nd Ed. John Wiley & Sons, Inc., 2001.
     7)Gitman, Lawrence J. Principles of Managerial Finance. 12th Ed. Addison Wesley Publishing Co., 2008.
     8)Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., and Jaffe, Jeffrey F. Corporate Finance. 9th Ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009.
     9)Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., and Jordan, Bradford D. Corporate Finance Fundamentals. 8th Ed. McGraw-Hill, 2007.
     10)Van Horne, James C. Financial Management and Policy. 12th Ed. Prentice Hall, 2001.
    
เกณฑ์การวัดผล     ????????????????????????????????????
     ?????????????????? (???????????????????????????????????):
     ???? ?????/???????? ???????? ????????
     A 85-100 ????????
     B+ 75-84 ?????
     B 70-74 ??
     C+ 65-69 ???????
     C 60-64 ?????
     D+ 55-59 ????
     D 50-54 ???????
     F 0-49 ??
     I ????????????????? ?????????????
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน      ??????????????????
     1.???????????????????????????? 36 ?????? ???? ??????? 80 ??????????????????????????????
     •??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
     •???????????????????????????????????
     2.??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? 30 ???????????????????? (??????????????????????????? 30 ???? ????????)
     3. ?????????????????????????????????????????????????????????
     4.??????????????????????????? 80 ???????????????????????????? ????????????????????????
     *** ????????????????????????????????????? 1 ?????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top