760341 หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน  
Principles of Internal Auditing and Controlling
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760341 หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน (Principles of Internal Auditing and Controlling)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พีรญา  พงษ์ปรสุวรรณ์
วิชาพื้นฐาน 03760112 หลักการบัญชีชั้นกลาง I (Principles of Intermediate Accounting I) และ 03760211 หลักการบัญชีชั้นกลาง II (Principles of Intermediate Accounting II)
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการประเมินตนเอง การจัดการความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน การบริหารงานตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายใน บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการสืบสวนการทุจริต
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
    2) เพื่อให้นิสิตสามารถจัดการความเสี่ยง และประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
    3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    4) เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
    5) เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษาค้นคว้า มีความรับผิดชอบและกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งเรื่องในบทเรียนและเรื่องอื่นๆ
    
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. หมู่เรียน 800 ห้อง 10207
    วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 19.30 น. หมู่เรียน 850 ห้อง 10207
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก : อุษณา ภัทรมนตรี, การตรวจสอบภายในสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 4, บริษัท จามจุรีโปรดักส์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2555.
    ตำราหรือเอกสารประกอบ
    1) จันทนา สาขากร และคณะ, การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน, พิมพ์ครั้งที่ 1, ห้างหุ้นส่วน
     จำกัด ทีพีเอ็น เพรส, กรุงเทพฯ, 2550.
    2) เจริญ เจษฎาวัลย์, การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน, พิมพ์ครั้งที่ 2, บริษัท พอดี จำกัด, กรุงเทพฯ, 2546.
    3) เจริญ เจษฎาวัลย์, การตรวจสอบการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3, บริษัท พอดี จำกัด, กรุงเทพฯ, 2546.
    4) อุษณา ภัทรมนตรี, การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ทางบัญชี, พิมพ์ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์
     จามจุรีโปรดักส์, กรุงเทพฯ, 2551.
    5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, แนวทางการ
     ตรวจสอบภายใน, พิมพ์ครั้งที่ 1, บริษัท ดูมายเบส จำกัด, ปทุมธานี, 2548.
    6) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, แนวทางการ
     ควบคุมภายในที่ดี, พิมพ์ครั้งที่ 1, บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน),กรุงเทพฯ,
     2549.
    7) สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, การบัญชีบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3, สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, กรุงเทพฯ, 2550.
    8) พันธ์พงศ์ เกียรติกุล, คู่มือการตรวจสอบและควบคุมภายใน.
    9) เจริญ เจษฎาวัลย์, การปฏิบัติที่ดีที่สุดในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน.
    10) Adams K., Grose R. and Leeson D., Internal Controls & Auditing, Prentice Hall, 1997.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. การศึกษาค้นคว้า/แบบฝึกหัด ร้อยละ 5
    2. การสอบ ร้อยละ 70
     - การสอบกลางภาค ร้อยละ 35
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 35
    3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 5
    4. อื่น ๆ (กรณีศึกษา / การนำเสนอรายงาน) ร้อยละ 20
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ      วันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 10450
     วันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 10450
     E-mail Address : fmssnp@src.ku.ac.th, sump23@gmail.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของตน คือ เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง)
    2) นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top