764211 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  
Logistics and Supply Chain Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 764211 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วราภรณ์  ตั้งจิตรเจริญ
วิชาพื้นฐาน 03757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management)
คำอธิบายรายวิชา     ขอบเขต ความหมาย บทบาท ของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ กิจกรรมและกระบวนการต่างๆ การจัดซื้อ การบริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การขนส่ง ระบบสารสนเทศ การนำความรู้พื้นฐานในกระบวนการต่างๆของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ การจัดการลีน การจัดการเวลานำเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การใช้ผู้บริการภายนอกเพื่อการแข่งขันโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ห่วงโซ่อุปทาน
     Scopes, meanings, roles of logistics and supply chain management towards business organization. Activities and processes; procurement, customer service, inventory management, warehousing, transportation and information system. Applying basic knowledge of logistics and supply chain into the business organization. Lean management. Strategic lead time management. Logistics outsourcing competitive strategies. Green logistics and supply chain. Logistics and supply chain performance improvement. E-logistics and e-supply chain
    
วัตถุประสงค์     เพื่อให้นิสิตมีความรู้ขั้นพื้นฐาน ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในการจัดส่งกำลังบำรุงทางธุรกิจ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจสมัยใหม่อยู่เสมอ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพฤหัส เวลา 09.30 – 12.30 น. ห้อง 17209
    หมู่ 850 วันอังคาร เวลา 16.30 – 19.30 น. ห้อง 17208
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Kent N. Gourdin. Global Logistics Management. 2nd ed. Blackwell.
    
     Alan Harrison and Remko Van Hoek. Logistics Management and Strategy. 2nd ed. Prentice Hall
    
     Douglas M. Lambert, James R. Stock and Lisa M. Ellram. Supply Chain and Logistics Management. McGraw-Hill
    
เกณฑ์การวัดผล     ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
     การสอบกลางภาค ร้อยละ 35
     การสอบปลายภาค ร้อยละ 35
     กาจัดทำรายงานและการนำเสนอ ร้อยละ 20
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์และพุธ 09.00-12.00 และตามนัด โดยทำนัดผ่าน e-mail, ajdaodao@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top