764211 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  
Logistics and Supply Chain Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 764211 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วราภรณ์  ตั้งจิตรเจริญ
วิชาพื้นฐาน 03757112 ?????????????????? (Organization and Management)
คำอธิบายรายวิชา     ?????? ???????? ????? ???????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????? ?????????? ??????????????? ??????????????????? ?????????????????? ??????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
     Scopes, meanings, roles of logistics and supply chain management towards business organization. Activities and processes; procurement, customer service, inventory management, warehousing, transportation and information system. Applying basic knowledge of logistics and supply chain into the business organization. Lean management. Strategic lead time management. Logistics outsourcing competitive strategies. Green logistics and supply chain. Logistics and supply chain performance improvement. E-logistics and e-supply chain
    
วัตถุประสงค์     ????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ???????? ???? 09.30 – 12.30 ?. ??? 17209
    ???? 850 ???????? ???? 16.30 – 19.30 ?. ??? 17208
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Kent N. Gourdin. Global Logistics Management. 2nd ed. Blackwell.
    
     Alan Harrison and Remko Van Hoek. Logistics Management and Strategy. 2nd ed. Prentice Hall
    
     Douglas M. Lambert, James R. Stock and Lisa M. Ellram. Supply Chain and Logistics Management. McGraw-Hill
    
เกณฑ์การวัดผล     ????????????????????????????? ?????? 10
     ???????????? ?????? 35
     ????????????? ?????? 35
     ???????????????????????? ?????? 20
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ??????????????? 09.00-12.00 ????????? ???????????? e-mail, ajdaodao@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top