355111 ภาษาอังกฤษ 1  
Foundation English I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355111 ภาษาอังกฤษ 1 (Foundation English I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ปฐมวัฒน์  สุระประจิต
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนโดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
วัตถุประสงค์     เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างที่สำคัญของภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
วัน/เวลา/สถานที่     ตรวจสอบได้ที่ตารางสอน
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารประกอบการเรียน 01355111 Foundation English I
    หนังสืออ่านนอกเวลา The Story of the Olympics: An Unofficial History, Macmillan
    หนังสือ Learning to listen: Making sense of spoken English, Macmillan
    
เกณฑ์การวัดผล     1.สอบกลางภาค 30%
    2.สอบปลายภาค 50%
    3.การทดสอบย่อย 10%
    4. คะแนนอิงพัฒนาการ ( ความสนใจ การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน )5%
    5.อื่นๆ เช่น แบบฝึกหัด การทำงานกลุ่ม วิเคราะห์กรณีศึกษา การนำเสนอ ฯลฯ 5%
    
    รวม 100%
    
การประเมินผลการเรียน     1.ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
    2.ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต
    3.ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
    
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 09.00-12.00น.
    วันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตไม่มีการจองที่นั่ง ใครมาก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งได้ก่อน
    2.นิสิตจะต้องเข้าเรียน ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    3.การส่งใบลาทุกกรณีย้อนหลัง อนุญาตให้ดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์เท่านั้น
    4.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    5.นิสิต ต้องไม่ส่งเสียงรบกวน ในขณะทำการเรียนและการสอน
    6. นิสิตต้องหมั่นเข้าเช็คศูนย์การเรียนรู้ ก่อนการเข้าเรียนทุกครั้ง
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top