355111 ภาษาอังกฤษ 1  
Foundation English I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355111 ภาษาอังกฤษ 1 (Foundation English I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ปฐมวัฒน์  สุระประจิต
วิชาพื้นฐาน ?????
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????? ????? ??? ???? ??????????????????????????????? 4 ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ????????????????????
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ???????????????????? 01355111 Foundation English I
    ????????????????? The Story of the Olympics: An Unofficial History, Macmillan
    ?????? Learning to listen: Making sense of spoken English, Macmillan
    
เกณฑ์การวัดผล     1.????????? 30%
    2.?????????? 50%
    3.???????????? 10%
    4. ??????????????? ( ???????? ???????????????? ????????????? ??????? ?????????????????????????? )5%
    5.????? ???? ????????? ???????????? ?????????????????? ????????? ??? 5%
    
    ??? 100%
    
การประเมินผลการเรียน     1.??????????????????????????????????????
    2.???????????????????????????????????????????????????
    3.?????????????????????????????????????????????????????????????????
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????? ???? 09.00-12.00?.
    ?????? ???? 09.00-12.00 ?.
ข้อกำหนดในการเรียน     1.????????????????????? ???????????????????????????????????
    2.??????????????????? ??????????? 36 ??????
    3.??????????????????????? ??????????????????????? 1 ???????????????
    4.???????????????????????????????????????????????????????????
    5.????? ????????????????? ????????????????????????
    6. ????????????????????????????????????? ???????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top