355111 ภาษาอังกฤษ 1  
Foundation English I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355111 ภาษาอังกฤษ 1 (Foundation English I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิรวัตร  ไทยแท้
วิชาพื้นฐาน กำหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงโครงสร้างที่สำคัญของภาษาอังกฤษ
    2. เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
    3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสื่อความหมายโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันจันทร์ เวลา 09:00 น.-12:00 น. หมู่ 804 ห้อง 1411 วันพุธ เวลา 09:00 น.-12:00 น. หมู่ 812 ห้อง 1412
    วันพุธ เวลา 13:00 น.-16:00 น. หมู่ 808 ห้อง 10205
    วันพฤหัส เวลา 13:00 น.-16:00 น. หมู่ 851 ห้อง 17211
    วันศุกร์ เวลา 09:00 น.-12:00 น. หมู่ 803 ห้อง 17209
    วันศุกร์ เวลา 16:30 น.-19:30 น. หมู่ 851 ห้อง 10205
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. หนังสือเรียน Fundamental English I
    2. หนังสืออ่านนอกเวลา The Story of the Olympics: An Unofficial History ของ Macmillan Readers
    3. หนังสือฝึกทักษะการฟัง Learning to Listen 1 Units 1-8 ของ Macmillan
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ในชั้นเรียน 40 คะแนน
     - การสอบย่อย (Quiz) 20 คะแนน
     - การเขียน (Writing) 10 คะแนน
     - การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน (Class Participation) 10 คะแนน
    2. สอบข้อเขียนกลางภาค 60 คะแนน
    3. สอบปลายภาค 100 คะแนน
     - สอบข้อเขียน 60 คะแนน
     - สอบการฟัง 20 คะแนน
     - สอบหนังสืออ่านนอกเวลา 20 คะแนน
    
การประเมินผลการเรียน     พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ดังนี้
     คะแนน ระดับคะแนน
     50 - 100 P
     ต่ำกว่า 50 NP
    
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพฤหัสบดี เวลา 09:00 น. - 12:00 น.
    วันศุกร์ เวลา 13:00 น. - 16:00 น.
    ห้อง 10310
    อีเมล์ fmssrt@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    4. งดใช้เครื่องมือใดๆ ในการสื่อสารในห้องเรียน
    5. ห้ามรับประทานอาหาร ของขบเคี้ยว ในห้องเรียน
    6. หากลาป่วยต้องส่งใบลาและใบรับรองแพทย์ ภายหลังทันทีในวันที่สามารถมาเรียนได้
    7. ตารางกิจกรรมการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเช่นกรณีที่มีการหยุดเรียน โดยคำสั่งของมหาวิทยาลัย รัฐบาล หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
    
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top