763351 มัคคุเทศก์  
Tour Guide
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763351 มัคคุเทศก์ (Tour Guide)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พิมพรรณ  สุจารินพงค์
วิชาพื้นฐาน 763351 ?????????? ( Tour Gu
คำอธิบายรายวิชา     ?????????? ??????? ???????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? ???? 13.00-16.00 ? ???
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     7.1 ??????????????
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????????????????????????
การประเมินผลการเรียน     ??????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????????? ?????????
ข้อกำหนดในการเรียน     ??????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top