754111 ภาษาอังกฤษ 1  
Fundamental English I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754111 ภาษาอังกฤษ 1 (Fundamental English I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิรวัตร  ไทยแท้
วิชาพื้นฐาน ???????????????????????????????????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????? ????? ??? ???? ????? ?????????????????????????? 4 ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????????????????????????????????
    2. ?????????????????????????? ??? ???? ?????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ????????? ???? 09:00 ?.-12:00 ?. ???? 804 ??? 1411 ?????? ???? 09:00 ?.-12:00 ?. ???? 812 ??? 1412
    ?????? ???? 13:00 ?.-16:00 ?. ???? 808 ??? 10205
    ???????? ???? 13:00 ?.-16:00 ?. ???? 851 ??? 17211
    ???????? ???? 09:00 ?.-12:00 ?. ???? 803 ??? 17209
    ???????? ???? 16:30 ?.-19:30 ?. ???? 851 ??? 10205
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????? Fundamental English I
    2. ????????????????? The Story of the Olympics: An Unofficial History ?? Macmillan Readers
    3. ??????????????????? Learning to Listen 1 Units 1-8 ?? Macmillan
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ??????????? 40 ?????
     - ?????????? (Quiz) 20 ?????
     - ???????? (Writing) 10 ?????
     - ????????????????????????????????? (Class Participation) 10 ?????
    2. ????????????????? 60 ?????
    3. ?????????? 100 ?????
     - ??????????? 60 ?????
     - ???????? 20 ?????
     - ???????????????????? 20 ?????
    
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????? 100 ????? ??????????????????????
     ????? ??????????
     50 - 100 P
     ??????? 50 NP
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ??????????? ???? 09:00 ?. - 12:00 ?.
    ???????? ???? 13:00 ?. - 16:00 ?.
    ??? 10310
    ?????? fmssrt@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4. ???????????????? ??????????????????????
    5. ?????????????????? ?????????? ??????????
    6. ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
    7. ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????? ?????? ?????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top