759211 การจัดการทางการเงิน  
Financial Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 759211 การจัดการทางการเงิน (Financial Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ณัฐพล  ต้นเขียน
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา      ขอบเขตและบทบาทของผู้บริหารทางการเงิน วัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดการทางการเงิน หลักการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน งบประมาณเงินทุน อัตราผลตอบแทนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการแหล่งเงินทุนระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร และนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน
วัตถุประสงค์      1.เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน
     2.เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดทางการเงิน ได้แก่ มูลค่าเงินตามเวลา และความเสี่ยงและผลตอบแทน
     3.เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางการเงินได้
     4.เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจและการบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1.ตำราหรือเอกสารหลัก
     1)Eugene F. Brigham and Joel F. Houston. Fundamental of Financial Management. 9th Edition. South-Western.Thomson Learning, Inc.,2001
     2)เอกสารประกอบการบรรยาย กรณีศึกษา และแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอน
    2.ตำราหรือเอกสารประกอบ
     1)เริงรัก จำปาเงิน. 2544. การจัดการการเงิน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด.
     2)เพชรี ขุมทรัพย์ . 2536. หลักการบริหารการเงิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
     3)สุมาลี จิวะมิตร. 2546. การบริหารการเงิน เล่มที่ 1-2. (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
     4)อภิชาต พงศ์สุพัฒน์. 2545. การเงินธุรกิจ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : บริษัทอินโฟไมนิ่ง จำกัด.
     5)Brealey R., Myer S., and Macus J. 2004. Fundamental of Corporate Finance. 4th. McGraw-Hill.
     6)Damodaran, Aswath. Corporate Finance: Theory and Practice. 2nd Ed. John Wiley & Sons, Inc., 2001.
     7)Gitman, Lawrence J. Principles of Managerial Finance. 12th Ed. Addison Wesley Publishing Co., 2008.
     8)Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., and Jaffe, Jeffrey F. Corporate Finance. 9th Ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009.
     9)Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., and Jordan, Bradford D. Corporate Finance Fundamentals. 8th Ed. McGraw-Hill, 2007.
     10)Van Horne, James C. Financial Management and Policy. 12th Ed. Prentice Hall, 2001.
เกณฑ์การวัดผล     ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มประกอบกัน
     กรณีตัดเกรดอิงเกณฑ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม):
     เกรด คะแนน/ช่วงคะแนน ความหมาย หมายเหตุ
     A 85-100 ดีเยี่ยม
     B+ 75-84 ดีมาก
     B 70-74 ดี
     C+ 65-69 ดีพอใช้
     C 60-64 พอใช้
     D+ 55-59 อ่อน
     D 50-54 อ่อนมาก
     F 0-49 ตก
     I ยังวัดผลไม่สมบูรณ์ ต้องส่งงานให้ครบ
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     ข้อกำหนดในการเรียน
     1.นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง หรือ คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด
     •กรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ต้องส่งใบลาพร้อมแจ้งเหตุผลที่อาจารย์ผู้สอนโดยตรง ซึ่งอาจส่งใบลาก่อนหรือหลังวันที่ขาดเรียนได้
     •กรณีที่ขาดเรียนโดยไม่มีใบลาถือว่าขาด
     2.นิสิตต้องมีวินัยในการเข้าเรียนให้ตรงตามเวลาในตาราง โดยจะมีการเช็คชื่อภายใน 30 นาทีแรกของชั่วโมงเรียน (กรณีเข้าห้องเรียนสายเกินกว่า 30 นาที ถือว่าขาด)
     3. นิสิตต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     4.นิสิตที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค
     *** ทุกกรณีที่ถูกพิจารณาว่าขาดเรียนจะถูกหัก 1 คะแนน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top