132422 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
Performance Appraisal
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132422 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ยุวดี  ศิริยทรัพย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา      ???????? ?????? ????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
    ???????
    2. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????????????????
     ?????? ??????? ??? ???? ???????. 2551. ????????????????????????. ?????? : ?.?.?.
    
    ????????????????????
    1. Herman Aguinis. 2013. Performance Management : Pearson Prentice Hall.
    2. Richard Henderson. 1980. Performance Appraisal : Theory to Practice : Virginia.
    3. ??????? ?????????????. 2553. ??????????????????????????????????????????. ??????? : ?????
    ??????????????????.
    4. ????????? ?????. 2551. ???????????????????????. ??????? : ??. ??????? (1991).
    5. ???????? ?????????. 2552. ???????????????????????. ????????????????????????????
    6. ?????????????????? ????????????? http:// www.hrcenter.co.th , ??? http://www.google.co.th
    7. ????????????????????? ??? ??????? ???????????????????????????
    
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1.?????????????????????????????? 36 ??????
    2.???????????????????????????????????????????????????????????
    3.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top