132422 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
Performance Appraisal
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132422 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ยุวดี  ศิริยทรัพย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา      การวางแผน เทคนิค และการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน การประเมินผลบุคคลแบบต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการงานบุคคล ทฤษฎีและเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดบุคลิกภาพและทัศนคติ โดยอาศัยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และจิตวิทยา ปัญหาในการทดสอบและการประเมินผลบุคคล องค์ประกอบในการประเมินความสัมฤทธิ์ผลในการทำงาน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎี วิชาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อาทิเช่น วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำเครื่องมือเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในประเด็นต่างๆ เพื่อนำผลไปเป็นไปเป็นข้อมูลในการวางแผน การจ่ายค่าจ้าง การฝึกอบรมและการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
    ยิ่งขึ้น
    2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก
     อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร. 2551. การประเมินผลการปฏิบัติงาน. กรุงเทพ : ส.ส.ท.
    
    ตำราหรือเอกสารประกอบ
    1. Herman Aguinis. 2013. Performance Management : Pearson Prentice Hall.
    2. Richard Henderson. 1980. Performance Appraisal : Theory to Practice : Virginia.
    3. สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. 2553. คู่มือประเมินผลงานสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคน. กรุงเทพฯ : สถาบัน
    เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
    4. ณรงค์วิทย์ แสนทอง. 2551. การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : วี. พริ้นท์ (1991).
    5. ชูศักดิ์ เจนประโคน. 2552. การจัดการผลการปฏิบัติงาน. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    6. เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http:// www.hrcenter.co.th , และ http://www.google.co.th
    7. หนังสือวารสารทางวิชาการ และ นิตยสาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
    
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top