132421 การวางแผนกำลังคน  
Manpower Planning
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132421 การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ยุวดี  ศิริยทรัพย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     การวางแผนและการกำหนดจำนวนบุคคล ความสามารถ ความเหมาะสมเรื่องคุณภาพและปริมาณงานภายในองค์การ เพื่อบรรจุ การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การให้ออกจากงาน ทั้งการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ด้านกำลังคน
    
    
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎี วิชาการวางแผนอัตรากำลัง อาทิเช่น การวางแผนทรัพยากร
    มนุษย์ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำผลไปเป็นข้อมูลในการรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ สร้างความสอดคล้องและความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานขององค์การและเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางด้านทรัพยากรมนุษย์
    2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนอัตรากำลังในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก
     ยุวดี ศิริยทรัพย์. 2556. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์.
    
    ตำราหรือเอกสารประกอบ
    1. กฤติน กุลเพ็ง. 2552. การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพ: พิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด
    2. วรพงษ์ รวิรัฐ. 2546. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์.
    3. ประกิต วิริโยทัย. 2550. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอุตสาหกรรม.กรุงเทพ: สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย.
    4. Guvenc G. Alpander . 1982. Human Resource Management Planning. New York : AMACOM.
    5. Dipak Kumar Bhattacharyya. 2010. Human Resource Planningn. New Delhi
    6. เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http:// www.hrcenter.co.th , และ http://www.google.co.th
    7. หนังสือวารสารทางวิชาการ และ นิตยสาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
    
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top