754112 ภาษาอังกฤษ II  
Fundamental English II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754112 ภาษาอังกฤษ II (Fundamental English II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  ภาษาอังกฤษ 2
วิชาพื้นฐาน 03754111 ????????? 1 (Fundamental English I) ???????????????????????????????? ???????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ???????????????????????????? ??? ???? ?????????????????
    3. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????? Fundamental English II
    2. ????????????????? ????? Black Beauty ?? Oxford
    3. ??????????????????? Learning to Listen 2 Units 1-8 ?? Macmillan
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ??????????? 40 ?????
        - ??????? 20 ????? ?????? ?????????? 10 ????? ????????????? 10 ?????
        - ???????? 10 ?????
        - ????????????????????????????????? 10 ?????
    2. ????????????????? 30 ?????
    3. ?????????? 30 ?????
        - ????????
        - ?????
        - ?????????????????
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????? 100 ????? ??????????????????????
    ????? ?????????????? ??????????
    80 - 100 4.0 A
    75 - 79 3.5 B+
    70 – 74 3.0 B
    65 – 69 2.5 C+
    60 – 64 2.0 C
    55 - 59 1.5 D+
    50 - 54 1.0 D
    ??????? 50 0 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top