754251 การเขียนภาษาอังกฤษ  
English Writing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754251 การเขียนภาษาอังกฤษ (English Writing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภัสรา  พงษ์สุขเวชกุล
วิชาพื้นฐาน 03754113 ภาษาอังกฤษ 3 (Fundamental English III) หรือกำหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     เรียนรู้หลักการเขียน และฝึกเขียนจากตัวอย่างที่ดี รวมทั้ง ค้นพบและแก้ไขข้อผิดพลาดจากงานเขียน
วัตถุประสงค์     เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศในการนำความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียน
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่เรียน 800 วันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง 10212
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำรา เรื่อง Basic English Writing
เกณฑ์การวัดผล     1. ในชั้นเรียน 40 คะแนน
    - งานเขียน 20 คะแนน
    - งานแก้ไข 10 คะแนน
    - การบ้านและงานอื่นๆที่มอบหมาย 10 คะแนน
    2. สอบข้อเขียนกลางภาค 30 คะแนน
    3. สอบปลายภาค 30 คะแนน
    
การประเมินผลการเรียน     พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ดังนี้
    คะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับคะแนน
    80 - 100 4.0 A
    75 - 79 3.5 B+
    70 – 74 3.0 B
    65 – 69 2.5 C+
    60 – 64 2.0 C
    55 - 59 1.5 D+
    50 - 54 1.0 D
    ต่ำกว่า 50 0 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ห้องพักอาจารย์ 10435 อีเมล์ patsara@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top