763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว  
Tourism Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พิมพรรณ  สุจารินพงค์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????????????? ?????
วัตถุประสงค์     1) ?????????????????????????????? ???????? ????
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? ???? 09.00-12.00 ??? 1411
     ???? 16.30-19.30 ?. ??? 6101
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????????????????????? Pimpuhun@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ?????????????????????????????? 36 ??????
    2) ???????????????????????????????????????????????????????????
    3) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top