757221 การพยากรณ์ทางธุรกิจ  
Business Forecasting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757221 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิภา  นิรุตติกุล
วิชาพื้นฐาน 757111 ?????????????? ??? 757122 ??????????
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
    2. ?????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ????????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 10207
    ???????? ???? 9.00-12.00 ?. ??? 17303
    ???????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 17306
    ?????? ???? 9.00-12.00 ?. ??? 17308
    ??????????? ???? 9.00–12.00 ?. ??? 10207
    ??????????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 17308
    ???????? ???? 9.00–12.00 ?. ??? 17305
    ???????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 17305
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ???? ??????????. ????????????????. ????????????????????????????????. ?????????????? 2
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????????? ?????? 45
    2. ????????????? ?????? 45
    3. ????????????????????????????? ?????? 10
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????? ???? 13.30 – 16.00 ?. ??? 10445
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ????????????????????????????????????????????
    2. ?????????????????????????????? 36 ??????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????
    4. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top