757221 การพยากรณ์ทางธุรกิจ  
Business Forecasting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757221 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิภา  นิรุตติกุล
วิชาพื้นฐาน 757111 ธุรกิจเบื้องต้น และ 757122 สถิติธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา     หลักและการประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์สำหรับธุรกิจ การตรวจสอบรูปแบบข้อมูลและการเลือกเทคนิคการพยากรณ์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสถิติเพื่อการพยากรณ์และการทดสอบสมมติฐาน การพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยและการแยกส่วนประกอบอนุกรมเวลา รวมถึงการใช้ดุลพินิจในการพยากรณ์ และการจัดการกระบวนการพยากรณ์
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้ทราบหลักทฤษฎีและความสำคัญของการพยากรณ์ ตลอดทั้งกระบวนการพยากรณ์
    2. เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพยากรณ์ทางธุรกิจได้
วัน/เวลา/สถานที่     วันจันทร์ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10207
    วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 17303
    วันอังคาร เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 17306
    วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 17308
    วันพฤหัสบดี เวลา 9.00–12.00 น. ห้อง 10207
    วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 17308
    วันศุกร์ เวลา 9.00–12.00 น. ห้อง 17305
    วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 17305
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     นิภา นิรุตติกุล. การพยากรณ์การขาย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปรับปรุงครั้งที่ 2
เกณฑ์การวัดผล     1. การสอบกลางภาค ร้อยละ 45
    2. การสอบปลายภาค ร้อยละ 45
    3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 13.30 – 16.00 น. ห้อง 10445
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตที่มาสายจะไม่ได้รับการเช็คชื่อเข้าเรียน
    2. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    3. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top