754373 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
English for Food and Beverage Service
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754373 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (English for Food and Beverage Service)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ปิยะดา  โล
วิชาพื้นฐาน 03754113 Fundamental English III
คำอธิบายรายวิชา     To learn forms of communication used in F&B department both in kitchen and restaurant service in hotel. To practice reading, and writing topics in the F&B professions: cook, chef, waiter, waitress, restaurant supervisor, restaurant manager.
วัตถุประสงค์     After successful completion of this course, students will be able to
    1. Acknowledge to Food ingredients, food terms and types of cooking
    2. Use proper English vocabulary, patterns and expressions of Food and Beverage service
    3. Communicate in English on F&B Service Sequences
    
วัน/เวลา/สถานที่     Wed 13.00-16.00 and 16.30-19.30
    Thur 16.30-19.30
    Room 10303
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1 ??????????????????
    ?????????????????? English for Food and Beverage Service
    2. ????????????????????
    1. ???????????? On Principles of English Translation of Thai Menus (2013)
    2. ???????????? A Study on English Vocabulary and Expression Needs of Thai Cooks (?????? 2554-2555)
    3. ???????????????????? English for Thai Cooks (??????? 2555)
    4. Frank Levin & Peg Tinsley. (2010). English for Tourism and Restaurants Book 1, 2. 2nd Ed. Cosmos Culture Ltd.
    5. Jack D. Ninemeier. (1984). Management of Food and Beverage Operations. 2nd Ed. US: The Educational Institute of the American Hotel & Motel Association
    6. Keith Harding & Paul Henderson. (2002). High Season: English for the Hotel and Tourist Industry. Hong Kong: Oxford University Press
    7. Robert Majure & Jess Martin. (2010). English for Hotels and Restaurants. 2nd Ed. Cosmos Culture Ltd.
    8. Rod Revell & Trish Stott. (2003). Highly Recommended: English for the Hotel and Catering Industry. 2nd Ed. China: Oxford University Press
    9. Sylvia Meyer, Edy Schmid, & Christel Spühler. (1990). Professional Table Service. US: Library of Congress Catalog.
    10. Yen-Yu Chen, Yen-Yen Chen & Marie Szamborski. (2010). Essential Kitchen English. Cosmos Culture Ltd
    11. Yen-Yu Chen & Marie Szamborski. (2012). Essential Restaurant English Book 1,2. Cosmos Culture Ltd
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????? ?????? 18
    - ????????????????????????????? ????? 3 ?????
    - Presentation – Menu ????? 5 ?????
    - Thai Menu Translation Project ????? 10 ?????
    2. ?????? ?????? 77
     - ?????????? ????? 2 ????
    ????? 10 ?????
     - ?????? role play ????? 7 ?????
     - ???????????? ????? 30 ?????
     - ????????????? ????? 30 ?????
    3. ????????????????????????????? ?????? 5
    
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     Thurs 13.00-16.00 Room 10438
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข
2 - 
   
6 พฤศจิกายน 2556

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top