3762361 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ  
International Business Environment
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 3762361 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Environment)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ณรงค์พงศ์  เพิ่มผล
วิชาพื้นฐาน none
คำอธิบายรายวิชา     Introduction to field of international business: national economic and cultural differences; international trade policies and institutions; foreign direct investment; regional economic integration; international monetary system; global competition; current international business trends and developments. Provide an understanding of global political, economic, social, technological and ecological relations, associated international institutions, and their implications for international business. Analytical framework and case studies are used in order to develop student’s analytical thinking and decision-making skills
วัตถุประสงค์     By the end of this course, student should be able to:
    1. Outline the importance of globalization and its impact on international business
    2. Discuss the development of different international political economies
    3. Explain the impact of international institutions and organizations on international business
    4. Develop a broad understanding of international trade theory and trade policy instruments and implications for international business
    5. Understand the major drivers behind, and barriers to, foreign direct investment
    6. Evaluate and assess opportunities and threats arising in the international environment
    
วัน/เวลา/สถานที่     Section 800: Tuesday 9.00 – 12.00 Room 10205
    Section 850: Tuesday 16.30 – 19.30 Room 10205
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Hill, C.W. 2008. International Business: Competing in the Global Marketplace. 7th edition. Chicago: Irwin
    2. Hamilton, L. and Webster, P. 2009. The International Business Environment. Oxford University Press
    3. Daniels, J., Radebaugh, L., and Sullivan, D. 2007. International Business: Environments and Operations. 11th edition. Prentice Hall
    
    Additional Readings will be supplied to students during the course of lecture
    
เกณฑ์การวัดผล     1. Group assignment and presentation 20%
    2. Midterm examination 30%
    3. Final examination 40%
    4. Class attendance and participation 10%
    
การประเมินผลการเรียน     A = 80+
    D-B+ = Standard T-Score
    F = below 50
การให้นิสิตเข้าพบ     Office hours: Thursday between 9.00 – 12.00 and 13.00 - 16.00 @ 10315
    
    Students are advised to make an appointment via e-mail prior to meeting
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. Students must attend the lecture no less than 36 hours
    2. Only students with proper dress code will be allowed to attend the lecture
    3. Students must do not make non-academic-related interruptions or distractions during the lecture
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top