3762341 ช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ  
International Distribution Channel
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 3762341 ช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (International Distribution Channel)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ณรงค์พงศ์  เพิ่มผล
วิชาพื้นฐาน 03758111 Principles of Marketing
คำอธิบายรายวิชา     Identify and develop the understanding of distribution channels in an international context - how international companies and other organizations can effectively and efficiently use distribution channels to transmit things of value from points of production to points of consumption. Analyze and evaluate the design and management of such channels in a global context. An analysis of the constraints and opportunities facing a firm that distributes its product across national borders will enable a comprehensive understanding of this important aspect of international marketing and logistics.
วัตถุประสงค์     1. Define the distribution channels and understand what work is performed in the supply chain management
    2. Understand what decisions companies face in designing, managing, evaluating, and modifying their channels and supply chain management
    3. Understand how channel and supply chain conflicts can be managed
    
วัน/เวลา/สถานที่     Section 800: Monday 9.00 – 12.00 Room 10206
    Section 850: Monday 16.30 – 19.30 Room 17305
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Rosenbloom, B. 2013, Marketing Channels: A Management View, 8th ed. Canada: South-Western Cengage Learning
    2. Dent, J. 2011. Distribution Channels: Understanding & Managing Channels to Market, Kogan Page
    3. Louis W. Stern, Adel I. El-Ansary, Anne T. Coughlan. 2005. Marketing Channels. 7th edition, Prentice Hall
    
    Additional Readings will be supplied to students during the course of lecture
เกณฑ์การวัดผล     1. Group assignment 20%
    2. Midterm examination 30%
    3. Final examination 40%
    4. Class attendance and participation 10%
    
การประเมินผลการเรียน     A = 80+
    D – B+ = Standardized T-Score
    F = below 50
    
การให้นิสิตเข้าพบ     Office hours: Thursday between 9.00 – 12.00 and 13.00 - 16.00 @ 10315
    
    Students are advised to make an appointment via e-mail prior to meeting
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. Students must attend the lecture no less than 36 hours
    2. Only students with proper dress code will be allowed to attend the lecture
    3. Students must do not make non-academic-related interruptions or distractions during the lecture
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top