390341 การดำเนินงานในธุรกิจนำเที่ยว  
Tour Business Operation
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 390341 การดำเนินงานในธุรกิจนำเที่ยว (Tour Business Operation)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พิมพรรณ  สุจารินพงค์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ประเภทและองค์ประกอบของการนำเที่ยว หลักการและกระบวน
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตได้รู้ความหมาย
วัน/เวลา/สถานที่     วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารประกอบการเรียน
เกณฑ์การวัดผล     1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม
การประเมินผลการเรียน     การประเมินผลพิจารณาจากคะแนนโดย
การให้นิสิตเข้าพบ     ทุกวันจันทร์ และวันพุธ
    
    scr
ข้อกำหนดในการเรียน     นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top