760271 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ  
Accounting for Business Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760271 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ (Accounting for Business Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ธิญาดา  พิชญาศุภกุล
วิชาพื้นฐาน 760171 ???????????????? (Fundamental of Accounting)
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????? ?????????????? ????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????? ??????? ??????????????? ??????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????? ?????????????????????? ?????? ??????????????????????????????? (?.?.?. ??????????????? : 2545)
    
วัน/เวลา/สถานที่     ?????? 13.00 – 16.00 ?. /s.850/17302
    ??????????? 09.00 – 12.00 ?. /s.800/17307
    ???????? 09.00 – 12.00 ?. /s.800/17306
    ???????? 13.00 – 16.00 ?. /s.850/17306
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1.?????? ????????? . ????????????????????????? ???????????????????????????? . ?????????? ?? . 2549
    2.??????????????????: ???????????????????????? ?????????. ???????????????????????????????????????????????. ??????????????????????. 2552.
    3.?????????????? ??? ??. ????? ?????????????????
    4.?????????????? ??. ??????? ?????? (???????????)
    5.?????????????????????? ??. ??. ?????? ????????? ??? ??. ????? ??????? (?????????? ??.?????????)
    6.???????????????????? ?????????????????
    
เกณฑ์การวัดผล     ??????? ???????????? ?????? 10
    ?????????????? ?????? 10
    ??????? ??????? 1 ?????? 10
    ????????? ?????? 30
    ?????????? ?????? 40
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???/????/?????? ??????/9.00-12.00/??????????????/13.00-16.00/10423
    ???????? 038-352-380 # 10423
    ?????? tiyadah_gift@hotmail.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1.?????????????????????????????? ?????? 80 ?????????????????
    2.???????????????????????????????????????????????????????????
    3.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top