760271 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ  
Accounting for Business Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760271 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ (Accounting for Business Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ธิญาดา  พิชญาศุภกุล
วิชาพื้นฐาน 760171 การบัญชีเบื้องต้น (Fundamental of Accounting)
คำอธิบายรายวิชา     ความหมายและความสำคัญของการบัญชีเพื่อการบริหาร สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การประยุกต์ การบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุนกิจกรรม และบัญชีการเงิน ในการดำเนินกิจการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อการวางแผน การตัดสินใจและควบคุมทางธุรกิจ การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์เพื่อเลือกโครงการลงทุนและการวัดผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตเข้าใจและสามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การได้
    2.เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ : 2545)
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันพุธ 13.00 – 16.00 น. /s.850/17302
    วันพฤหัสบดี 09.00 – 12.00 น. /s.800/17307
    วันศุกร์ 09.00 – 12.00 น. /s.800/17306
    วันศุกร์ 13.00 – 16.00 น. /s.850/17306
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1.พัชนิจ เนาวพันธ์ . บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ . สำนักพิมพ์ มก . 2549
    2.เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนิจ เนาวพันธ์. เอกสารประกอบการสอนวิชาบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2552.
    3.การบัญชีบริหาร โดย รศ. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
    4.การบัญชีบริหาร ดร. ศศิวิมล มีอำพล (เกษตรศาสตร์)
    5.ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผศ. ดร. สุภาพร เชิงเอี่ยม และ ผศ. พลพธู ปิยวรรณ (สำนักพิมพ์ บจ.วิทยพัฒน์)
    6.สไลด์ผ่านเว็บรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ
    
เกณฑ์การวัดผล     การบ้าน และกรณีศึกษา ร้อยละ 10
    รายงานแผนธุรกิจ ร้อยละ 10
    สอบย่อย ครั้งที่ 1 ร้อยละ 10
    สอบกลางภาค ร้อยละ 30
    สอบปลายภาค ร้อยละ 40
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วัน/เวลา/สถานที่ วันพุธ/9.00-12.00/และวันพฤหัสบดี/13.00-16.00/10423
    โทรศัพท์ 038-352-380 # 10423
    อีเมล์ tiyadah_gift@hotmail.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top