760211 หลักการบัญชีขั้นกลาง 2  
Principles of Intermediate Accounting II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760211 หลักการบัญชีขั้นกลาง 2 (Principles of Intermediate Accounting II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พีรญา  พงษ์ปรสุวรรณ์
วิชาพื้นฐาน 03760111 ???????????????????? (Fundamental Accounting Principles)
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????? ???????????? ????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????? ?????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1) ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
    2) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3) ?????????????????????????????????????????? ? ???
    4) ??????????????????????????????????????????????????????????
    5) ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? ???? 8.00 – 10.00 ?. ????????? 800 ??? 17306
    ???????? ???? 10.00 – 12.00 ?. ????????? 850 ??? 17306
    ???????? ???? 8.00 – 10.00 ?. ????????? 830 ??? 17306
    ???????? ???? 10.00 – 12.00 ?. ????????? 860 ??? 17306
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ?????????????????? : ?????????????????????
    ????????????????????
    1) Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield, Intermediate Accounting, 12th ed., John Wiley & Sons, (Asia) Pte. Ltd., 2008.
    2) John D. Bazley, Loren A. Nikolai and Jefferson P. Jones, Intermediate Accounting, 10th ed., Thomson, South-Western, 2007.
    3) ?????? ??????????, ??????????????? II (?????????????????????), ???????????? 4, Vachirintsarn Printing Co.Ltd., ???????, 2551.
    4) ?????? ?????????, ??????????????? 2, ???????????? 6, ???????????????? ???????? ????, ???????, 2550.
    5) ???????? ?????????? ??????, ??????????????? 2, ????????????????????, ???????, 2554.
    6) ???????? ???????? ??????, ??????????????? 2, ???????????? 1, ?? ??????? (1991), ???????, 2550.
    7) ??????? ?????? ??????, ??????????????????? 2 : ?????????????????????????????????, ???????????? 6, ????????????????????????????????, ???????, 2545.
    8) ????????? ???????????, ??????????????? 2, ???????????? 3, ???????????????? ???????? ????, ???????, 2550.
    9) ??????? ???????????, ??????????????? 2, ???????????????? ???????? ????, ???????, 2547.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????????????/????????? ?????? 5
    2. ?????? ?????? 90
     - ?????????? ????? 4 ???? ?????? 20
     - ???????????? ?????? 35
     - ????????????? ?????? 35
    3. ????????????????????????????? ?????? 5
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????? ???? 13.00 – 16.00 ?. ??? 10450
    ?????? ???? 9.00 -12.00 ?. ??? 10450
    E-mail Address : fmssnp@src.ku.ac.th, sump23@gmail.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????? ?????? 80 ?????????????????
    2) ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
    3) ?????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top