760211 หลักการบัญชีขั้นกลาง 2  
Principles of Intermediate Accounting II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760211 หลักการบัญชีขั้นกลาง 2 (Principles of Intermediate Accounting II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พีรญา  พงษ์ปรสุวรรณ์
วิชาพื้นฐาน 03760111 หลักการบัญชีเบื้องต้น (Fundamental Accounting Principles)
คำอธิบายรายวิชา     หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจำแนกประเภท การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลหนี้สิน การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งผลกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของ และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางด้านการบัญชีหนี้สิน และส่วนของเจ้าของทั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท
    2) เพื่อให้นิสิตสามารถบันทึกบัญชีและแสดงมูลค่าของหนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบการเงินได้
    3) เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำและนำเสนองบการเงินต่าง ๆ ได้
    4) เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
    5) เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษาค้นคว้า มีความรับผิดชอบและกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งเรื่องในบทเรียนและเรื่องอื่นๆ
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคาร เวลา 8.00 – 10.00 น. หมู่เรียน 800 ห้อง 17306
    วันอังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น. หมู่เรียน 850 ห้อง 17306
    วันศุกร์ เวลา 8.00 – 10.00 น. หมู่เรียน 830 ห้อง 17306
    วันศุกร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. หมู่เรียน 860 ห้อง 17306
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก : เอกสารของอาจารย์ผู้สอน
    ตำราหรือเอกสารประกอบ
    1) Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield, Intermediate Accounting, 12th ed., John Wiley & Sons, (Asia) Pte. Ltd., 2008.
    2) John D. Bazley, Loren A. Nikolai and Jefferson P. Jones, Intermediate Accounting, 10th ed., Thomson, South-Western, 2007.
    3) ธาริณี พงศ์สุพัฒน์, การบัญชีขั้นกลาง II (การบัญชีหนี้สินและทุน), พิมพ์ครั้งที่ 4, Vachirintsarn Printing Co.Ltd., กรุงเทพฯ, 2551.
    4) นุชจรี พิเชษฐกุล, การบัญชีชั้นกลาง 2, พิมพ์ครั้งที่ 6, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, กรุงเทพฯ, 2550.
    5) พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย และคณะ, การบัญชีชั้นกลาง 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2554.
    6) พรรณนิภา รอดวรรณะ และคณะ, การบัญชีขั้นกลาง 2, พิมพ์ครั้งที่ 1, วี พริ้นท์ (1991), กรุงเทพฯ, 2550.
    7) สงกรานต์ ไกยวงษ์ และคณะ, หลักการบัญชีชั้นกลาง 2 : การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 6, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ, 2545.
    8) กนกลักษณ์ วงษ์เกรียงไกร, การบัญชีชั้นกลาง 2, พิมพ์ครั้งที่ 3, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, กรุงเทพฯ, 2550.
    9) อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา, การบัญชีชั้นกลาง 2, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, กรุงเทพฯ, 2547.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. การศึกษาค้นคว้า/แบบฝึกหัด ร้อยละ 5
    2. การสอบ ร้อยละ 90
     - การสอบย่อย จำนวน 4 ครั้ง ร้อยละ 20
     - การสอบกลางภาค ร้อยละ 35
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 35
    3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 5
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 10450
    วันพุธ เวลา 9.00 -12.00 น. ห้อง 10450
    E-mail Address : fmssnp@src.ku.ac.th, sump23@gmail.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของตน คือ เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
    2) นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top