759312 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  
Financial Report Analysis
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 759312 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (Financial Report Analysis)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พีรญา  พงษ์ปรสุวรรณ์
วิชาพื้นฐาน 03759211 ????????????????? (Financial Management)
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????? ??????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????
วัตถุประสงค์     1) ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
    2) ???????????????????????????????????????????????
    3) ????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????
    4) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    5) ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ????????? ???? 8.00 – 10.00 ?. ????????? 850 ??? 17301
    ????????? ???? 10.00 – 12.00 ?. ????????? 860 ??? 17301
    ??????????? ???? 8.00 – 10.00 ?. ????????? 800 ??? 17301
    ??????????? ???? 10.00 – 12.00 ?. ????????? 830 ??? 17301
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ?????????????????? : ?????????????????????
    ????????????????????
    1) John J. Wild, K. R. Subramanyam and Robert F. Halsey. 2003. Financial Statement Analysis. 8th edition. McGrawHill.
    2) Charles H. Gibson. 2001. Financial Reporting Analysis. 8th edition. South-Western.
    3) ???????? ???????????????, ???????????????????, ??????????????????????????., ???????, 2554.
    4) ????? ?????????, ???????????????????, ?????????????????????., ???????, 2554.
    5) ??????? ?????????, ?????????????????????????, ???????????? 6, ???????????????? ???????? ????, ???????, 2553.
    6) ????????? ??????????, ?????????????????????????, ?????? ?????????????? ?????., ???????, 2554.
    7) ?????? ????????, ??????????????????????????????, ???????????? 1, ???????????????? ???????? ????, ???????, 2553.
    8) ??????????????????????????, ????????????????????????????????????????, ???????????? 7, ?????? ???? ????????? ?????., ???????, 2548.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????????????/????????? ?????? 5
    2. ?????? ?????? 70
     - ???????????? ?????? 35
     - ????????????? ?????? 35
    3. ????????????????????????????? ?????? 5
    4. ????????????????? ?????? 20
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? ???? 9.00 – 12.00 ?. ??? 10450
    ???????? ???? 13.00 -16.00 ?. ??? 10450
    E-mail Address : fmssnp@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????? ?????? 80 ????????????????? (????????????????? 12 ????) ????????????????????????? 15 ????
    2) ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
    3) ?????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top