759312 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  
Financial Report Analysis
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 759312 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (Financial Report Analysis)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พีรญา  พงษ์ปรสุวรรณ์
วิชาพื้นฐาน 03759211 การจัดการทางการเงิน (Financial Management)
คำอธิบายรายวิชา     การวิเคราะห์ทางการเงิน การลงทุน การปฏิบัติงานและเครดิต วิธีการแก้ไขเกี่ยวกับวิกฤตการณ์และข้อผิดพลาด ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจความหมายของรายงานทางการเงิน และความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินและกิจกรรมทางธุรกิจ
    2) เพื่อให้นิสิตเข้าใจขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน
    3) เพื่อให้นิสิตเข้าใจวิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
    4) เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจ
    5) เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษาค้นคว้า มีความรับผิดชอบและกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งเรื่องในบทเรียนและเรื่องอื่นๆ
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันจันทร์ เวลา 8.00 – 10.00 น. หมู่เรียน 850 ห้อง 17301
    วันจันทร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. หมู่เรียน 860 ห้อง 17301
    วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 – 10.00 น. หมู่เรียน 800 ห้อง 17301
    วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 12.00 น. หมู่เรียน 830 ห้อง 17301
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก : เอกสารของอาจารย์ผู้สอน
    ตำราหรือเอกสารประกอบ
    1) John J. Wild, K. R. Subramanyam and Robert F. Halsey. 2003. Financial Statement Analysis. 8th edition. McGrawHill.
    2) Charles H. Gibson. 2001. Financial Reporting Analysis. 8th edition. South-Western.
    3) อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, การวิเคราะห์งบการเงิน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย., กรุงเทพฯ, 2554.
    4) เพชรี ขุมทรัพย์, การวิเคราะห์งบการเงิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์., กรุงเทพฯ, 2554.
    5) วันเพ็ญ วศินารมณ์, การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน, พิมพ์ครั้งที่ 6, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, กรุงเทพฯ, 2553.
    6) เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2554.
    7) นุชจรี พิเชฐกุล, การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน, พิมพ์ครั้งที่ 1, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, กรุงเทพฯ, 2553.
    8) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน, พิมพ์ครั้งที่ 7, บริษัท เทวา ครีเอชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. การศึกษาค้นคว้า/แบบฝึกหัด ร้อยละ 5
    2. การสอบ ร้อยละ 70
     - การสอบกลางภาค ร้อยละ 35
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 35
    3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 5
    4. รายงานและการนำเสนอ ร้อยละ 20
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 10450
    วันศุกร์ เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 10450
    E-mail Address : fmssnp@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของตน คือ เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง) และห้ามเข้าห้องช้าเกินกว่า 15 นาที
    2) นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top