390111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
Tourism Industry
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 390111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พิมพรรณ  สุจารินพงค์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????? ????????????????
วัตถุประสงค์     1) ??????????????????????????? ?????? ??????? ????
วัน/เวลา/สถานที่     ?????? ???? 13.00-16.00 ?.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) ???????????????/????????????? ?????? 20
    2) ?
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ????????? 09.00-12.00 ?.
    ????????????? pimphun@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน      1) ???????????????????????????? 36 ??????
     2) ???????????????????????????????????????????????????????????
     3) ????????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top