390111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
Tourism Industry
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 390111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พิมพรรณ  สุจารินพงค์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ประเภทและองค์ประกอบของการนำเที่ยว หลักการและกระบวน
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตได้รู้ความหมาย ประเภท หน้าที่ และข
วัน/เวลา/สถานที่     วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1) การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น ร้อยละ 20
    2) ก
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและองเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ และวันพุธ 09.00-12.00 น.
    หรือที่อีเมล์ pimphun@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน      1) นิสิตต้องเข้าเรียนไม่ร้อยกว่า 36 ชั่วโมง
     2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
     3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top