1355203  โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นต้น  
Fundamental English Structure
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 1355203  โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นต้น (Fundamental English Structure)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ปิยะดา  โล
วิชาพื้นฐาน 01355113 Foundation English III 03754113 Fundamental English III
คำอธิบายรายวิชา     Structure analysis of written language based on articles or excerpts at the intermediate language level to gain an insight into the relationships of the elements within the sentence structure and those between sentences.
วัตถุประสงค์     1. The students are able to use patterns and useful expression.
    2. The students can comprehend reading passages of their level.
    3. The students are able to analyze and synthesize not only particular constructions, but also any sentences of the same level of difficulty.
วัน/เวลา/สถานที่     ????? 16.30-17.30 ?. ??? 10210
    ??? 13.00-16.00 ?. ??? 16.30-17.30 ?. ??? 10202
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     I. ??????????????????
    ?????????????????? 03754241 English Syntactical Analysis ???????????? ????????????? ??
    II.????????????????????
    1. ???????? ???????????. (2546). Structure and Writing in English. ???????????? 2. ???????: ?????????????????????????????.
    2. ????? ???????. Mastering Your English Grammar Book 2. ???????: ???????????
    3. Ehrlich, Eugene. (2000). Schaum’s Outlines of English Grammar. 3 rd. ed. New York: McGraw-Hill.
    4. Rabieb Nakalasin, Kanitta Utawanit, and Yura Iemchuen. (1984). Practical English Grammar. 2nd. Ed. ???????: ????????????????????????????
    5. Stageberg, Norman C. (1971). An Introductory English Grammar. 2nd.ed. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????? ?????? 10
    2. ?????? ?????? 80
    - ?????????? ????? 2 ???? ????? 10 ?????
    - ???????????? ????? 35 ?????
    - ????????????? ????? 35 ?????
    3. ????????????????????????????? ?????? 10
การประเมินผลการเรียน     ????????????????? ??????????????
    80 - 100 A
    75 – 79 B+
    70 – 74 B
    65 – 69 C
    60 – 64 C+
    55 – 59 D+
    50 – 54 D
    0 – 49 F
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? ??? ????? 13.00 – 16.00 ?. ??? 10438
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top