759211 การจัดการทางการเงิน  
Financial Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 759211 การจัดการทางการเงิน (Financial Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นพเก้า  เรืองสมบัติ
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ขอบเขตและบทบาทของผู้บริหารทางการเงิน วัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดการทางการเงิน หลักการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน งบประมาณเงินทุน อัตราผลตอบแทนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการแหล่งเงินทุนระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร และนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน
    2.เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดทางการเงิน ได้แก่ มูลค่าเงินตามเวลา และความเสี่ยงและผลตอบแทน
    3.เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางการเงินได้
    4.เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจและการบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำราหรือเอกสารหลัก
    1) Eugene F. Brigham and Joel F. Houston. Fundamental of Financial Management. 9th Edition. South-Western.Thomson Learning, Inc.,2001
    2) เอกสารประกอบการบรรยาย กรณีศึกษา และแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอน
    2. ตำราหรือเอกสารประกอบ
    1) เริงรัก จำปาเงิน. 2544. การจัดการการเงิน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด.
    2) เพชรี ขุมทรัพย์ . 2536. หลักการบริหารการเงิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
    3) สุมาลี จิวะมิตร. 2546. การบริหารการเงิน เล่มที่ 1-2. (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    
    
    
เกณฑ์การวัดผล     1. การเข้าห้องเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ร้อยละ 5
    2. Homework Assignments ร้อยละ 10
    3. การสอบ ร้อยละ 85
     - การสอบกลางภาค (ร้อยละ 40)
     - การสอบปลายภาค (ร้อยละ 45)
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     อ.นพเก้า เรืองสมบัติ : ให้นิสิตสามารถเข้าพบได้ที่ห้องพักอาจารย์ อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 10311
    วันอังคาร เวลา 13.00- 16.00 น.
    วันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.
    โทรศัพท์ - อีเมล์ msfinku@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง หรือ คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด
    • กรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ต้องส่งใบลาพร้อมแจ้งเหตุผลที่อาจารย์ผู้สอนโดยตรง ซึ่งอาจส่งใบลาก่อนหรือหลังวันที่ขาดเรียนได้
    • กรณีที่ขาดเรียนโดยไม่มีใบลาถือว่าขาด
    2. นิสิตต้องมีวินัยในการเข้าเรียนให้ตรงตามเวลาในตาราง โดยจะมีการเช็คชื่อภายใน 20 นาทีแรกของชั่วโมงเรียน (กรณีเข้าห้องเรียนสายเกินกว่า 20 นาที ถือว่าขาด)
    3. กรณีที่ขาดเรียน แต่ให้เพื่อเซ็นต์ชื่อแทนจะถูกหัก 3 คะแนน
    4. นิสิตต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    5. นิสิตที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค
    *** ทุกกรณีที่ถูกพิจารณาว่าขาดเรียนจะถูกหัก 1 คะแนน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top