757443 การควบรวมและการซื้อกิจการ  
Mergers and Acquisition
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757443 การควบรวมและการซื้อกิจการ (Mergers and Acquisition)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ณรงค์พงศ์  เพิ่มผล
วิชาพื้นฐาน 757112 องค์กรและการจัดการ (Organization and Management)
คำอธิบายรายวิชา     ความหมายและความสำคัญของการควบรวมกิจการ การวิเคราะห์และการตัดสินใจในการควบรวมกิจการ กระบวนการ วิธีการ ประโยชน์ ผลกระทบจาการควบรวมกิจการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงภาพรวมและสภาพแวดล้อมของการควบรวมกิจการ
    2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงความสำคัญของการควบรวมกิจการในระบบเศรษฐกิจและกลยุทธ์ขององค์กร
    3. นิสิตสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบรวมกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    
วัน/เวลา/สถานที่     Section 800: Tuesday 9.00–12.00 @Room 10202
    Section 850: Monday 16.30–19.30 @Room 17102
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1.Weston, J.F., Mitchell, M.L. and Mulherin, J.H. 2004. Takeovers, Restructuring and Corporate Governance, 4th ed. Prentice Hall.
    2.DePamphilis, D.M. 2011. Mergers and Acquisitions Basics: All You Need To Know. Oxford: Elsevier.
    3.Gaughan, P.A. 2010. Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings, 5th ed. New Jersey: John Wiley & Sons.
    
    Additional Readings will be supplied to students during the course of lecture.
เกณฑ์การวัดผล     1. Class attendance 10%
    2. Group Assignments 20%
    3. Group Presentation 20%
    4. Final examination 50%
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดอิงเกณฑ์มาตรฐาน
    
การให้นิสิตเข้าพบ     Students are advised to make an appointment via e-mail prior to meeting
    
    Office hours: Monday between 9.00 – 12.00 and
     Tuesday between 13.00 - 16.00 @ 10315
    
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1.Students must attend the lecture no less than 36 hours
    2.Only students with proper dress code will be allowed to attend the lecture
    3.Students must do not make non-academic-related interruptions or distractions during the lecture
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top