763312 การจัดการและการดำเนินการในธุรกร  
Management and Operations in T
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763312 การจัดการและการดำเนินการในธุรกร (Management and Operations in T)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พิมพรรณ  สุจารินพงค์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1.???????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ?????? ???? 09.00-12.00 ?. ????
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ?????????????????
เกณฑ์การวัดผล     10.1 ??????????????????
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????????? ????????? ???
ข้อกำหนดในการเรียน     1.??????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข
1 - อธิบายและแนะนำแผนการเรียนการสอน
 
2 - โครงสร้างและประเภทของการจัดนำเสนอ
7 พฤศจิกายน 2550
3 - การจัดการและปฎิบัติงานของธุรกิจ
14 พฤศจิกายน 2550
4 - การสำรวจเส้นทางและการวางแผนการ
21 พฤศจิกายน 2550
5 - องค์ประกอบของธุรกิจนำเที่ยวsc
28 พฤศจิกายน 2550
6 - การติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบ
5 พฤศจิกายน 2550
7 - การติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบ
12 ธันวาคม 2550
8 - เทคนิคการเขียนรายการนำเที่ยวs
19 มกราคม 2551
9 - การคิดต้นทุนและการกำหนดราคาขาย
9 มกราคม 2551
10 - การคิดต้นทุนและการกำหนดราคาขาย
16 มกราคม 2551
11 - การจัดทำสื่อสำหรับการจัดนำเที่
23 มกราคม 2551
12 - การตลาดและการเงินในธุรกิจนำเที
30 มกราคม 2551
13 - เทคนิคการนำเสนอขายในธุรกิจนำเท
6 กุมภาพันธ์ 2551
14 - เทคนิคการนำเสนอขายในธุรกิจนำเท
13 กุมภาพันธ์ 2551
15 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปัญหาอ
20 กุมภาพันธ์ 2551

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top