751161 ภูมิศาสตร์การค้าโลก  
World Trade Reginal Geography
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 751161 ภูมิศาสตร์การค้าโลก (World Trade Reginal Geography)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พงศ์ภัค  บานชื่น
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     การเปรียบเทียบภูมิภาคหนึ่งกับอีกภูมิภาคหนึ่งในแง่มุมการขยายตัวของท้องถิ่นและเขตการปกครอง ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง วิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นการจัดการ ผลกระทบจากสภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีต่อการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศและเครื่องมือในการประเมินผล
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจความแตกต่างของแต่ละภูมิภาคในโลกที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน
    2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของสภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคในโลก
    3. เพื่อแสดงให้นิสิตเข้าใจถึงความสัมพันธ์ในภาพรวมของภูมิภาคต่างๆในโลก ในการติดต่อแลกเปลื่ยน ทำการค้าระหว่างกัน
    4. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงบทบาทและความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์การค้ากับระบบการจัดการ Logistics ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจและการจัดการห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบัน
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 17304 หมู่ 800
    วันอังคาร เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10209 หมู่ 850
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Hobbs, J., 2007, Fundamentals of World Regional Geography, Thomson Brooks/Cole, USA.
    2. Bradshaw, M. 2002, World Regional Geography, McGraw-Hill, USA.
    3. Steger, M. โลกาภิวัตน์ ความรู้ฉบับพกพา, แปลและเรียบเรียงโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง: สำนักพิมพ์ โอเพ่นเวิลด์ส, ต้นฉบับเดิม Globalization: a very short introduction, 2nd. Oxford University Press, USA.
    
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     การให้เกรดพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
    80-100% A
    70-79% B
    60-69% C
    50-59% D
    0-49% F
    หมายเหตุ: การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
    
การให้นิสิตเข้าพบ     1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 5
    2. รายงานกลุ่ม ร้อยละ 20
    3. สอบกลางภาค ร้อยละ 25
    4. นำเสนอรายงาน ร้อยละ 10
    5. สอบปลายภาค ร้อยละ 40
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตขาดเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    4. นิสิตสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนได้ทาง Email : pongpak.student@gmail.com
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top