751161 ภูมิศาสตร์การค้าโลก  
World Trade Reginal Geography
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 751161 ภูมิศาสตร์การค้าโลก (World Trade Reginal Geography)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พงศ์ภัค  บานชื่น
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????
    4. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Logistics ???????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? ???? 9.00-12.00 ?. ??? 17304 ???? 800
    ???????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 10209 ???? 850
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Hobbs, J., 2007, Fundamentals of World Regional Geography, Thomson Brooks/Cole, USA.
    2. Bradshaw, M. 2002, World Regional Geography, McGraw-Hill, USA.
    3. Steger, M. ??????????? ???????????????, ?????????????????? ?????? ?????????????: ?????????? ?????????????, ??????????? Globalization: a very short introduction, 2nd. Oxford University Press, USA.
    
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????????
    80-100% A
    70-79% B
    60-69% C
    50-59% D
    0-49% F
    ????????: ???????????????????????????????????????
    
การให้นิสิตเข้าพบ     1. ??????????????????????????????????????????????????? ?????? 5
    2. ?????????? ?????? 20
    3. ????????? ?????? 25
    4. ??????????? ?????? 10
    5. ?????????? ?????? 40
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ????????????????????????????? 20 ?????????????????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4. ????????????????????????????????????? Email : pongpak.student@gmail.com
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top