131312 การวิเคราะห์ทางการเงิน  
Financial Analysis
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131312 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วนัช  นิยมแย้ม
วิชาพื้นฐาน 131211 การเงินธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา     วิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การเงินของหน่วยงานต่างๆ เทคนิคต่างๆ ที่พึงนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน หลักการพิจารณาให้เครดิต วิธีการแก้วิกฤตการและข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่วงการธุรกิจเฉพาะแห่งหรือทั่วๆไป
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักการของระบบการรายงานทางการเงิน
    
    2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจรูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินกับกิจกรรมทางธุรกิจ
    
    3. เพื่อให้นิสิตเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงิน
    
    4. เพื่อให้นิสิตเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินได้
    
    5. เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ทางการเงินจากสื่อต่างๆ
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 10205 หมู่ 800
    วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 10205 หมู่ 850
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก
    1. PowerPoint ประกอบการบรรยาย กรณีศึกษา และแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอน
    
    ตำราหรือเอกสารประกอบ
    1. Financial Statement Analysis, 12th edition, Charles H. Gibson, Thompson South-Western
    
    2. The Analysis and Use of Financial Statements, 3rd edition, White, Sondhi & Fried, Wiley
    
    3. Financial Statement Analysis, 10th edition, Subramanyam & Wild, McGraw-Hill
    
    4. วิเคราะห์งบการเงินหลักและการประยุกต์, เพชรี ขุมทรัพย์, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    
    5. การวิเคราะห์งบการเงิน, อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
    
    
เกณฑ์การวัดผล     1. รายงานและนำเสนอ 20%
    
    2. กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด 10%
    
    3. การสอบกลางภาค 30%
    
    4. การสอบปลายภาค 40%
    
การประเมินผลการเรียน     ใช้วิธีการอิงเกณฑ์สำหรับคะแนนการผ่าน และอิงกลุ่มสำหรับการแบ่งเกณฑ์เพื่อจำแนกระดับความสามารถ
การให้นิสิตเข้าพบ     นิสิตสามารถพบผู้สอนได้ก่อนและหลังการเรียนการสอนหรือนัดหมายล่วงหน้าในเวลาอื่น
    
    email: vanachn@gsb.or.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน หรือไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
    
    2. ไม่อนุญาตให้นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าเรียน
    
    3. นิสิตต้องประพฤติตนอย่างเหมาะสมระหว่างการเรียนการสอน
    
    4. รายงาน งานมอบหมาย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ไม่สามารถส่งหรือสอบภายหลังกำหนดเวลาได้ การขาดสอบไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ นิสิตจะไม่ได้ส่วนคะแนนดังกล่าว
    
    5. นิสิตที่ส่อทุจริตหรือทุจริต ในการสอบแบบทดสอบ การสอบกลางภาค หรือการสอบปลายภาค จะได้รับเกรด F ในทันที

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top