131312 การวิเคราะห์ทางการเงิน  
Financial Analysis
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131312 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วนัช  นิยมแย้ม
วิชาพื้นฐาน 131211 ????????????
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ????????????????????????????????????????????????
    
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
    3. ?????????????????????????????????????????????????????????
    
    4. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
    5. ????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ?????????? ???? 09.00 – 12.00 ?. ??? 10205 ???? 800
    ?????????? ???? 13.00 – 16.00 ?. ??? 10205 ???? 850
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????????????????
    1. PowerPoint ??????????????? ????????? ?????????????????????????????????????
    
    ????????????????????
    1. Financial Statement Analysis, 12th edition, Charles H. Gibson, Thompson South-Western
    
    2. The Analysis and Use of Financial Statements, 3rd edition, White, Sondhi & Fried, Wiley
    
    3. Financial Statement Analysis, 10th edition, Subramanyam & Wild, McGraw-Hill
    
    4. ??????????????????????????????????, ????? ?????????, ????????????????????????????
    
    5. ???????????????????, ???????? ???????????????, ?????? ???????????????? ?????????????? ????? (?????)
    
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ?????????????? 20%
    
    2. ????????????????????? 10%
    
    3. ???????????? 30%
    
    4. ????????????? 40%
    
การประเมินผลการเรียน     ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
    email: vanachn@gsb.or.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ????????????????????????????????? 80 ??????????? ??????????????? 36 ?????? ????????????????????????????
    
    2. ???????????????????????????????????????????????
    
    3. ????????????????????????????????????????????????
    
    4. ????? ????????? ???????????? ???????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????? ? ?????????????????????????????
    
    5. ??????????????????????????? ???????????????? ???????????? ????????????????? ???????????? F ???????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top